Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1:1 msly slmh bn-dvd mlk ysr`l.

1:2 ldjt xkmh vmv$r lhbyn `mry bynh.

1:3 lqxt mv$r hskl &dq vmsp+ vmysrym.

1:4 ltt lpt`ym jrmh lnjr djt vmzmh.

1:5 ysmj xkm vyv$p lqx vnbvn txblvt yqnh.

1:6 lhbyn msl vmly&h dbry xkmym vxydtm.

1:7 yr`t yhvh r`syt djt xkmh vmv$r `vylym bzv.

1:8 smj bny mv$r `byk v`l-t+s tvrt `mk.

1:9 ky lvyt xn hm lr`sk vjnqym lgrgrtyk.

1:10 bny `m-yptvk x+`ym `l-tb`.

1:11 `m-y`mrv lkh `tnv n`rbh ldm n&pnh lnqy xnm.

1:12 nbljm ks`vl xyym vtmymym kyvrdy bvr.

1:13 kl-hvn yqr nm&` nml` btynv sll.

1:14 gvrlk tpyl btvknv ky$ `xd yhyh lklnv.

1:15 bny `l-tlk bdrk `tm mnj rglk mntybtm.

1:16 ky rglyhm lrj yrv&v vymhrv lspk-dm.

1:17 ky-xnm mzrh hrst bjyny kl-bjl knp.

1:18 vhm ldmm y`rbv y&pnv lnpstm.

1:19 kn `rxvt kl-b&j b&j `t-nps bjlyv yqx.

1:20 xkmvt bxv& trnh brxbvt ttn qvlh.

1:21 br`s hmyvt tqr` bptxy sjrym bjyr `mryh t`mr.

1:22 jd-mty ptym t`hbv pty vl&ym l&vn xmdv lhm vk$ylym ysn`v-djt.

1:23 tsvbv ltvkxty hnh `byjh lkm rvxy `vdyjh dbry `tkm.

1:24 yjn qr`ty vtm`nv n+yty ydy v`yn mqsyb.

1:25 vtprjv kl-j&ty vtvkxty l` `bytm.

1:26 gm-`ny b`ydkm `sxq `ljg bb` pxdkm.

1:27 bb` ks`vh pxdkm v`ydkm k$vph y`th bb` jlykm &rh v&vqh.

1:28 `z yqr`nny vl` `jnh ysxrnny vl` ym&`nny.

1:29 txt ky-sn`v djt vyr`t yhvh l` bxrv.

1:30 l`-`bv lj&ty n`&v kl-tvkxty.

1:31 vy`klv mpry drkm vmmj&tyhm ysbjv.

1:32 ky msvbt ptym thrgm vslvt k$ylym t`bdm.

1:33 vsmj ly yskn-b+x vs`nn mpxd rjh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase