Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

2:1 bny `m-tqx `mry vm&vty t&pn `tk.

2:2 lhqsyb lxkmh `znk t+h lbk ltbvnh.

2:3 ky `m lbynh tqr` ltbvnh ttn qvlk.

2:4 `m-tbqsnh kk$p vkm+mvnym txpsnh.

2:5 `z tbyn yr`t yhvh vdjt `lhym tm&`.

2:6 ky-yhvh ytn xkmh mpyv djt vtbvnh.

2:7 v&pn lysrym tvsyh mgn lhlky tm.

2:8 ln&r `rxvt msp+ vdrk x$ydv ysmr.

2:9 `z tbyn &dq vmsp+ vmysrym kl-mjgl-+vb.

2:10 ky-tbv` xkmh blbk vdjt lnpsk ynjm.

2:11 mzmh tsmr jlyk tbvnh tn&rkh.

2:12 lh&ylk mdrk rj m`ys mdbr thpkvt.

2:13 hjzbym `rxvt ysr llkt bdrky-xsk.

2:14 hsmxym ljsvt rj ygylv bthpkvt rj.

2:15 `sr `rxtyhm jqsym vnlvzym bmjglvtm.

2:16 lh&ylk m`sh zrh mnkryh `mryh hxlyqh.

2:17 hjzbt `lvp njvryh v`t-bryt `lhyh skxh.

2:18 ky sxh `l-mvt byth v`l-rp`ym mjgltyh.

2:19 kl-b`yh l` ysvbvn vl`-ysygv `rxvt xyym.

2:20 lmjn tlk bdrk +vbym v`rxvt &dyqym tsmr.

2:21 ky-ysrym ysknv-`r& vtmymym yvtrv bh.

2:22 vrsjym m`r& ykrtv vbvgdym y$xv mmnh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase