Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

4:1 smjv bnym mv$r `b vhqsybv ldjt bynh.

4:2 ky lqx +vb ntty lkm tvrty `l-tjzbv.

4:3 ky-bn hyyty l`by rk vyxyd lpny `my.

4:4 vyrny vy`mr ly ytmk-dbry lbk smr m&vty vxyh.

4:5 qnh xkmh qnh bynh `l-tskx v`l-t+ m`mry-py.

4:6 `l-tjzbh vtsmrk `hbh vt&rk.

4:7 r`syt xkmh qnh xkmh vbkl-qnynk qnh bynh.

4:8 $l$lh vtrvmmk tkbdk ky txbqnh.

4:9 ttn lr`sk lvyt-xn j+rt tp`rt tmgnk.

4:10 smj bny vqx `mry vyrbv lk snvt xyym.

4:11 bdrk xkmh hrtyk hdrktyk bmjgly-ysr.

4:12 blktk l`-y&r &jdk v`m-trv& l` tksl.

4:13 hxzq bmv$r `l-trp n&rh ky-hy` xyyk.

4:14 b`rx rsjym `l-tb` v`l-t`sr bdrk rjym.

4:15 prjhv `l-tjbr-bv s+h mjlyv vjbvr.

4:16 ky l` ysnv `m-l` yrjv vngzlh sntm `m-l` yksvlv.

4:17 ky lxmv lxm rsj vyyn xm$ym ystv.

4:18 v`rx &dyqym k`vr ngh hvlk v`vr jd-nkvn hyvm.

4:19 drk rsjym k`plh l` ydjv bmh ykslv.

4:20 bny ldbry hqsybh l`mry h+-`znk.

4:21 `l-ylyzv mjynyk smrm btvk lbbk.

4:22 ky-xyym hm lm&`yhm vlkl-bsrv mrp`.

4:23 mkl-msmr n&r lbk ky-mmnv tv&`vt xyym.

4:24 h$r mmk jqsvt ph vlzvt sptym hrxq mmk.

4:25 jynyk lnkx yby+v vjpjpyk yysrv ngdk.

4:26 pl$ mjgl rglk vkl-drkyk yknv.

4:27 `l-t+-ymyn vsm`vl h$r rglk mrj.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase