Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

8:1 hl`-xkmh tqr` vtbvnh ttn qvlh.

8:2 br`s-mrvmym jly-drk byt ntybvt n&bh.

8:3 lyd-sjrym lpy-qrt mbv` ptxym trnh.

8:4 `lykm `ysym `qr` vqvly `l-bny `dm.

8:5 hbynv pt`ym jrmh vk$ylym hbynv lb.

8:6 smjv ky-ngydym `dbr vmptx spty mysrym.

8:7 ky-`mt yhgh xky vtvjbt spty rsj.

8:8 b&dq kl-`mry-py `yn bhm nptl vjqs.

8:9 klm nkxym lmbyn vysrym lm&`y djt.

8:10 qxv-mv$ry v`l-k$p vdjt mxrv& nbxr.

8:11 ky-+vbh xkmh mpnynym vkl-xp&ym l` ysvv-bh.

8:12 `ny-xkmh sknty jrmh vdjt mzmvt `m&`.

8:13 yr`t yhvh sn`t rj g`h vg`vn vdrk rj vpy thpkvt sn`ty.

8:14 ly-j&h vtvsyh `ny bynh ly gbvrh.

8:15 by mlkym ymlkv vrvznym yxqqv &dq.

8:16 by srym ysrv vndybym kl-sp+y &dq.

8:17 `ny `hbyh `hb vmsxry ym&`nny.

8:18 jsr-vkbvd `ty hvn jtq v&dqh.

8:19 +vb pryy mxrv& vmpz vtbv`ty mk$p nbxr.

8:20 b`rx-&dqh `hlk btvk ntybvt msp+.

8:21 lhnxyl `hby ys v`&rtyhm `ml`.

8:22 yhvh qnny r`syt drkv qdm mpjlyv m`z.

8:23 mjvlm n$kty mr`s mqdmy-`r&.

8:24 b`yn-thmvt xvllty b`yn mjynvt nkbdy-mym.

8:25 b+rm hrym h+bjv lpny gbjvt xvllty.

8:26 jd-l` jsh `r& vxv&vt vr`s jprvt tbl.

8:27 bhkynv smym sm `ny bxvqv xvg jl-pny thvm.

8:28 b`m&v sxqym mmjl bjzvz jynvt thvm.

8:29 bsvmv lym xqv vmym l` yjbrv-pyv bxvqv mv$dy `r&.

8:30 v`hyh `&lv `mvn v`hyh sjsjym yvm yvm msxqt lpnyv bkl-jt.

8:31 msxqt btbl `r&v vsjsjy `t-bny `dm.

8:32 vjth bnym smjv-ly v`sry drky ysmrv.

8:33 smjv mv$r vxkmv v`l-tprjv.

8:34 `sry `dm smj ly lsqd jl-dltty yvm yvm lsmr mzvzt ptxy.

8:35 ky m&`y m&`y xyym vypq r&vn myhvh.

8:36 vx+`y xm$ npsv kl-msn`y `hbv mvt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase