Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

13:1 bn xkm mv$r `b vl& l`-smj gjrh.

13:2 mpry py-`ys y`kl +vb vnps bgdym xm$.

13:3 n&r pyv smr npsv psq sptyv mxth-lv.

13:4 mt`vh v`yn npsv j&l vnps xr&ym tdsn.

13:5 dbr-sqr ysn` &dyq vrsj yb`ys vyxpyr.

13:6 &dqh t&r tm-drk vrsjh t$lp x+`t.

13:7 ys mtjsr v`yn kl mtrvss vhvn rb.

13:8 kpr nps-`ys jsrv vrs l`-smj gjrh.

13:9 `vr-&dyqym ysmx vnr rsjym ydjk.

13:10 rq-bzdvn ytn m&h v`t-nvj&ym xkmh.

13:11 hvn mhbl ymj+ vqb& jl-yd yrbh.

13:12 tvxlt mmskh mxlh-lb vj& xyym t`vh b`h.

13:13 bz ldbr yxbl lv vyr` m&vh hv` yslm.

13:14 tvrt xkm mqvr xyym l$vr mmqsy mvt.

13:15 skl-+vb ytn-xn vdrk bgdym `ytn.

13:16 kl-jrvm yjsh bdjt vk$yl yprs `vlt.

13:17 ml`k rsj ypl brj v&yr `mvnym mrp`.

13:18 rys vqlvn pvrj mv$r vsvmr tvkxt ykbd.

13:19 t`vh nhyh tjrb lnps vtvjbt k$ylym $vr mrj.

13:20 hlvk `t-xkmym vxkm vrjh k$ylym yrvj.

13:21 x+`ym trdp rjh v`t-&dyqym yslm-+vb.

13:22 +vb ynxyl bny-bnym v&pvn l&dyq xyl xv+`.

13:23 rb-`kl nyr r`sym vys n$ph bl` msp+.

13:24 xvsk sb+v svn` bnv v`hbv sxrv mv$r.

13:25 &dyq `kl lsbj npsv vb+n rsjym tx$r.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase