Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

14:1 xkmvt nsym bnth byth v`vlt bydyh thr$nv.

14:2 hvlk bysrv yr` yhvh vnlvz drkyv bvzhv.

14:3 bpy-`vyl x+r g`vh vspty xkmym tsmvrm.

14:4 b`yn `lpym `bv$ br vrb-tbv`vt bkx svr.

14:5 jd `mvnym l` ykzb vypyx kzbym jd sqr.

14:6 bqs-l& xkmh v`yn vdjt lnbvn nql.

14:7 lk mngd l`ys k$yl vbl-ydjt spty-djt.

14:8 xkmt jrvm hbyn drkv v`vlt k$ylym mrmh.

14:9 `vlym yly& `sm vbyn ysrym r&vn.

14:10 lb yvdj mrt npsv vbsmxtv l`-ytjrb zr.

14:11 byt rsjym ysmd v`hl ysrym ypryx.

14:12 ys drk ysr lpny-`ys v`xryth drky-mvt.

14:13 gm-bsxvq yk`b-lb v`xryth smxh tvgh.

14:14 mdrkyv ysbj $vg lb vmjlyv `ys +vb.

14:15 pty y`myn lkl-dbr vjrvm ybyn l`srv.

14:16 xkm yr` v$r mrj vk$yl mtjbr vbv+x.

14:17 q&r-`pym yjsh `vlt v`ys mzmvt ysn`.

14:18 nxlv pt`ym `vlt vjrvmym yktrv djt.

14:19 sxv rjym lpny +vbym vrsjym jl-sjry &dyq.

14:20 gm-lrjhv ysn` rs v`hby jsyr rbym.

14:21 bz-lrjhv xv+` vmxvnn jnyym `sryv.

14:22 hlv`-ytjv xrsy rj vx$d v`mt xrsy +vb.

14:23 bkl-j&b yhyh mvtr vdbr-sptym `k-lmx$vr.

14:24 j+rt xkmym jsrm `vlt k$ylym `vlt.

14:25 m&yl npsvt jd `mt vypx kzbym mrmh.

14:26 byr`t yhvh mb+x-jz vlbnyv yhyh mx$h.

14:27 yr`t yhvh mqvr xyym l$vr mmqsy mvt.

14:28 brb-jm hdrt-mlk vb`p$ l`m mxtt rzvn.

14:29 `rk `pym rb-tbvnh vq&r-rvx mrym `vlt.

14:30 xyy bsrym lb mrp` vrqb j&mvt qn`h.

14:31 jsq-dl xrp jshv vmkbdv xnn `byvn.

14:32 brjtv ydxh rsj vx$h bmvtv &dyq.

14:33 blb nbvn tnvx xkmh vbqrb k$ylym tvdj.

14:34 &dqh trvmm-gvy vx$d l`mym x+`t.

14:35 r&vn-mlk ljbd mskyl vjbrtv thyh mbys.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase