Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

20:1 l& hyyn hmh skr vkl-sgh bv l` yxkm.

20:2 nhm kkpyr `ymt mlk mtjbrv xv+` npsv.

20:3 kbvd l`ys sbt mryb vkl-`vyl ytglj.

20:4 mxrp j&l l`-yxrs ys`l bq&yr v`yn.

20:5 mym jmqym j&h blb-`ys v`ys tbvnh ydlnh.

20:6 rb-`dm yqr` `ys x$dv v`ys `mvnym my ym&`.

20:7 mthlk btmv &dyq `sry bnyv `xryv.

20:8 mlk yvsb jl-k$`-dyn mzrh bjynyv kl-rj.

20:9 my-y`mr zkyty lby +hrty mx+`ty.

20:10 `bn v`bn `yph v`yph tvjbt yhvh gm-snyhm.

20:11 gm bmjllyv ytnkr-njr `m-zk v`m-ysr pjlv.

20:12 `zn smjt vjyn r`h yhvh jsh gm-snyhm.

20:13 `l-t`hb snh pn-tvrs pqx jynyk sbj-lxm.

20:14 rj rj y`mr hqvnh v`zl lv `z ythll.

20:15 ys zhb vrb-pnynym vkly yqr spty-djt.

20:16 lqx-bgdv ky-jrb zr vbjd nkrym xblhv.

20:17 jrb l`ys lxm sqr v`xr yml`-pyhv x&&.

20:18 mxsbvt bj&h tkvn vbtxblvt jsh mlxmh.

20:19 gvlh-$vd hvlk rkyl vlpth sptyv l` ttjrb.

20:20 mqll `byv v`mv ydjk nrv b`ysvn xsk.

20:21 nxlh mbxlt br`snh v`xryth l` tbrk.

20:22 `l-t`mr `slmh-rj qvh lyhvh vysj lk.

20:23 tvjbt yhvh `bn v`bn vm`zny mrmh l`-+vb.

20:24 myhvh m&jdy-gbr v`dm mh-ybyn drkv.

20:25 mvqs `dm ylj qds v`xr ndrym lbqr.

20:26 mzrh rsjym mlk xkm vysb jlyhm `vpn.

20:27 nr yhvh nsmt `dm xps kl-xdry-b+n.

20:28 x$d v`mt y&rv-mlk v$jd bx$d k$`v.

20:29 tp`rt bxvrym kxm vhdr zqnym sybh.

20:30 xbrvt p&j tmryq brj vmkvt xdry-b+n.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase