Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

23:1 ky-tsb llxvm `t-mvsl byn tbyn `t-`sr lpnyk.

23:2 vsmt skyn bljk `m-bjl nps `th.

23:3 `l-tt`v lm+jmvtyv vhv` lxm kzbym.

23:4 `l-tygj lhjsyr mbyntk xdl.

23:5 htjvp jynyk bv v`ynnv ky jsh yjsh-lv knpym knsr vjyp hsmym.

23:6 `l-tlxm `t-lxm rj jyn v`l-tt`v lm+jmtyv.

23:7 ky kmv-sjr bnpsv kn-hv` `kl vsth y`mr lk vlbv bl-jmk.

23:8 ptk-`klt tqy`nh vsxt dbryk hnjymym.

23:9 b`zny k$yl `l-tdbr ky-ybvz lskl mlyk.

23:10 `l-t$g gbvl jvlm vbsdy ytvmym `l-tb`.

23:11 ky-g`lm xzq hv`-yryb `t-rybm `tk.

23:12 hby`h lmv$r lbk v`znk l`mry-djt.

23:13 `l-tmnj mnjr mv$r ky-tknv bsb+ l` ymvt.

23:14 `th bsb+ tknv vnpsv ms`vl t&yl.

23:15 bny `m-xkm lbk ysmx lby gm-`ny.

23:16 vtjlznh klyvty bdbr sptyk mysrym.

23:17 `l-yqn` lbk bx+`ym ky `m-byr`t-yhvh kl-hyvm.

23:18 ky `m-ys `xryt vtqvtk l` tkrt.

23:19 smj-`th bny vxkm v`sr bdrk lbk.

23:20 `l-thy b$b`y-yyn bzlly bsr lmv.

23:21 ky-$b` vzvll yvrs vqrjym tlbys nvmh.

23:22 smj l`byk zh yldk v`l-tbvz ky-zqnh `mk.

23:23 `mt qnh v`l-tmkr xkmh vmv$r vbynh.

23:24 gvl ygvl `by &dyq yvld xkm vysmx bv.

23:25 ysmx-`byk v`mk vtgl yvldtk.

23:26 tnh-bny lbk ly vjynyk drky tr&nh.

23:27 ky-svxh jmqh zvnh vb`r &rh nkryh.

23:28 `p-hy` kxtp t`rb vbvgdym b`dm tv$p.

23:29 lmy `vy lmy `bvy lmy mdvnym lmy syx lmy p&jym xnm lmy xkllvt jynym.

23:30 lm`xrym jl-hyyn lb`ym lxqr mm$k.

23:31 `l-tr` yyn ky yt`dm ky-ytn bky$ jynv ythlk bmysrym.

23:32 `xrytv knxs ysk vk&pjny yprs.

23:33 jynyk yr`v zrvt vlbk ydbr thpkvt.

23:34 vhyyt kskb blb-ym vkskb br`s xbl.

23:35 hkvny bl-xlyty hlmvny bl-ydjty mty `qy& `v$yp `bqsnv jvd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase