Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

27:1 `l-tthll byvm mxr ky l`-tdj mh-yld yvm.

27:2 yhllk zr vl`-pyk nkry v`l-sptyk.

27:3 kbd-`bn vn+l hxvl vkj$ `vyl kbd msnyhm.

27:4 `kzryvt xmh vs+p `p vmy yjmd lpny qn`h.

27:5 +vbh tvkxt mglh m`hbh m$trt.

27:6 n`mnym p&jy `vhb vnjtrvt nsyqvt svn`.

27:7 nps sbjh tbv$ npt vnps rjbh kl-mr mtvq.

27:8 k&pvr nvddt mn-qnh kn-`ys nvdd mmqvmv.

27:9 smn vq+rt ysmx-lb vmtq rjhv mj&t-nps.

27:10 rjk vrjh `byk `l-tjzb vbyt `xyk `l-tbv` byvm `ydk +vb skn qrvb m`x rxvq.

27:11 xkm bny vsmx lby v`sybh xrpy dbr.

27:12 jrvm r`h rjh n$tr pt`ym jbrv njnsv.

27:13 qx-bgdv ky-jrb zr vbjd nkryh xblhv.

27:14 mbrk rjhv bqvl gdvl bbqr hskym qllh txsb lv.

27:15 dlp +vrd byvm $gryr v`st mdvnym nstvh.

27:16 &pnyh &pn-rvx vsmn ymynv yqr`.

27:17 brzl bbrzl yxd v`ys yxd pny-rjhv.

27:18 n&r t`nh y`kl pryh vsmr `dnyv ykbd.

27:19 kmym hpnym lpnym kn lb-h`dm l`dm.

27:20 s`vl v`bdh l` tsbjnh vjyny h`dm l` tsbjnh.

27:21 m&rp lk$p vkvr lzhb v`ys lpy mhllv.

27:22 `m tktvs-`t-h`vyl bmkts btvk hrypvt bjly l`-t$vr mjlyv `vltv.

27:23 ydj tdj pny &`nk syt lbk ljdrym.

27:24 ky l` ljvlm x$n v`m-nzr ldvr dvr.

27:25 glh x&yr vnr`h-ds` vn`$pv jsbvt hrym.

27:26 kbsym llbvsk vmxyr sdh jtvdym.

27:27 vdy xlb jzym llxmk llxm bytk vxyym lnjrvtyk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase