Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

29:1 `ys tvkxvt mqsh-jrp ptj ysbr v`yn mrp`.

29:2 brbvt &dyqym ysmx hjm vbmsl rsj y`nx jm.

29:3 `ys-`hb xkmh ysmx `byv vrjh zvnvt y`bd-hvn.

29:4 mlk bmsp+ yjmyd `r& v`ys trvmvt yhr$nh.

29:5 gbr mxlyq jl-rjhv rst pvrs jl-pjmyv.

29:6 bpsj `ys rj mvqs v&dyq yrvn vsmx.

29:7 ydj &dyq dyn dlym rsj l`-ybyn djt.

29:8 `nsy l&vn ypyxv qryh vxkmym ysybv `p.

29:9 `ys-xkm nsp+ `t-`ys `vyl vrgz vsxq v`yn nxt.

29:10 `nsy dmym ysn`v-tm vysrym ybqsv npsv.

29:11 kl-rvxv yv&y` k$yl vxkm b`xvr ysbxnh.

29:12 msl mqsyb jl-dbr-sqr kl-msrtyv rsjym.

29:13 rs v`ys tkkym npgsv m`yr-jyny snyhm yhvh.

29:14 mlk svp+ b`mt dlym k$`v ljd ykvn.

29:15 sb+ vtvkxt ytn xkmh vnjr mslx mbys `mv.

29:16 brbvt rsjym yrbh-psj v&dyqym bmpltm yr`v.

29:17 y$r bnk vynyxk vytn mjdnym lnpsk.

29:18 b`yn xzvn yprj jm vsmr tvrh `srhv.

29:19 bdbrym l`-yv$r jbd ky-ybyn v`yn mjnh.

29:20 xzyt `ys `& bdbryv tqvh lk$yl mmnv.

29:21 mpnq mnjr jbdv v`xrytv yhyh mnvn.

29:22 `ys-`p ygrh mdvn vbjl xmh rb-psj.

29:23 g`vt `dm tspylnv vspl-rvx ytmk kbvd.

29:24 xvlq jm-gnb svn` npsv `lh ysmj vl` ygyd.

29:25 xrdt `dm ytn mvqs vbv+x byhvh ysgb.

29:26 rbym mbqsym pny-mvsl vmyhvh msp+-`ys.

29:27 tvjbt &dyqym `ys jvl vtvjbt rsj ysr-drk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase