Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

31:1 dbry lmv`l mlk ms` `sr-y$rtv `mv.

31:2 mh-bry vmh-br-b+ny vmh br-ndry.

31:3 `l-ttn lnsym xylk vdrkyk lmxvt mlkyn.

31:4 `l lmlkym lmv`l `l lmlkym stv-yyn vlrvznym `v skr.

31:5 pn-ysth vyskx mxqq vysnh dyn kl-bny-jny.

31:6 tnv-skr l`vbd vyyn lmry nps.

31:7 ysth vyskx rysv vjmlv l` yzkr-jvd.

31:8 ptx-pyk l`lm `l-dyn kl-bny xlvp.

31:9 ptx-pyk sp+-&dq vdyn jny v`byvn.

31:10 `st-xyl my ym&` vrxq mpnynym mkrh.

31:11 b+x bh lb bjlh vsll l` yx$r.

31:12 gmlthv +vb vl`-rj kl ymy xyyh.

31:13 drsh &mr vpstym vtjs bxp& kpyh.

31:14 hyth k`nyvt $vxr mmrxq tby` lxmh.

31:15 vtqm bjvd lylh vttn +rp lbyth vxq lnjrtyh.

31:16 zmmh sdh vtqxhv mpry kpyh n+j krm.

31:17 xgrh bjvz mtnyh vt`m& zrjvtyh.

31:18 +jmh ky-+vb $xrh l`-ykbh blyl nrh.

31:19 ydyh slxh bkysvr vkpyh tmkv plk.

31:20 kph prsh ljny vydyh slxh l`byvn.

31:21 l`-tyr` lbyth mslg ky kl-byth lbs snym.

31:22 mrbdym jsth-lh ss v`rgmn lbvsh.

31:23 nvdj bsjrym bjlh bsbtv jm-zqny-`r&.

31:24 $dyn jsth vtmkr vxgvr ntnh lknjny.

31:25 jz-vhdr lbvsh vtsxq lyvm `xrvn.

31:26 pyh ptxh bxkmh vtvrt-x$d jl-lsvnh.

31:27 &vpyh hlykvt byth vlxm j&lvt l` t`kl.

31:28 qmv bnyh vy`srvh bjlh vyhllh.

31:29 rbvt bnvt jsv xyl v`t jlyt jl-klnh.

31:30 sqr hxn vhbl hypy `sh yr`t-yhvh hy` tthll.

31:31 tnv-lh mpry ydyh vyhllvh bsjrym mjsyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase