Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

8:1 my ytnk k`x ly yvnq sdy `my `m&`k bxv& `sqk gm l`-ybvzv ly.

8:2 `nhgk `by`k `l-byt `my tlmdny `sqk myyn hrqx mj$y$ rmny.

8:3 sm`lv txt r`sy vymynv txbqny.

8:4 hsbjty `tkm bnvt yrvslm mh-tjyrv vmh-tjrrv `t-h`hbh jd stxp&.

8:5 my z`t jlh mn-hmdbr mtrpqt jl-dvdh txt htpvx jvrrtyk smh xbltk `mk smh xblh yldtk.

8:6 symny kxvtm jl-lbk kxvtm jl-zrvjk ky-jzh kmvt `hbh qsh ks`vl qn`h rspyh rspy `s slhbtyh.

8:7 mym rbym l` yvklv lkbvt `t-h`hbh vnhrvt l` ys+pvh `m-ytn `ys `t-kl-hvn bytv b`hbh bvz ybvzv lv.

8:8 `xvt lnv q+nh vsdym `yn lh mh-njsh l`xtnv byvm sydbr-bh.

8:9 `m-xvmh hy` nbnh jlyh +yrt k$p v`m-dlt hy` n&vr jlyh lvx `rz.

8:10 `ny xvmh vsdy kmgdlvt `z hyyty bjynyv kmv&`t slvm.

8:11 krm hyh lslmh bbjl hmvn ntn `t-hkrm ln+rym `ys yb` bpryv `lp k$p.

8:12 krmy sly lpny h`lp lk slmh vm`tym ln+rym `t-pryv.

8:13 hyvsbt bgnym xbrym mqsybym lqvlk hsmyjyny.

8:14 brx dvdy vdmh-lk l&by `v ljpr h`ylym jl hry bsmym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase