Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

5:1 `syrh n` lydydy syrt dvdy lkrmv krm hyh lydydy bqrn bn-smn.

5:2 vyjzqhv vy$qlhv vy+jhv srq vybn mgdl btvkv vgm-yqb x&b bv vyqv ljsvt jnbym vyjs b`sym.

5:3 vjth yvsb yrvslm v`ys yhvdh sp+v-n` byny vbyn krmy.

5:4 mh-ljsvt jvd lkrmy vl` jsyty bv mdvj qvyty ljsvt jnbym vyjs b`sym.

5:5 vjth `vdyjh-n` `tkm `t `sr-`ny jsh lkrmy h$r msvktv vhyh lbjr pr& gdrv vhyh lmrm$.

5:6 v`sythv bth l` yzmr vl` yjdr vjlh smyr vsyt vjl hjbym `&vh mhm+yr jlyv m+r.

5:7 ky krm yhvh &b`vt byt ysr`l v`ys yhvdh n+j sjsvjyv vyqv lmsp+ vhnh mspx l&dqh vhnh &jqh.

5:8 hvy mgyjy byt bbyt sdh bsdh yqrybv jd `p$ mqvm vhvsbtm lbdkm bqrb h`r&.

5:9 b`zny yhvh &b`vt `m-l` btym rbym lsmh yhyv gdlym v+vbym m`yn yvsb.

5:10 ky jsrt &mdy-krm yjsv bt `xt vzrj xmr yjsh `yph.

5:11 hvy mskymy bbqr skr yrdpv m`xry bnsp yyn ydlyqm.

5:12 vhyh knvr vnbl tp vxlyl vyyn mstyhm v`t pjl yhvh l` yby+v vmjsh ydyv l` r`v.

5:13 lkn glh jmy mbly-djt vkbvdv mty rjb vhmvnv &xh &m`.

5:14 lkn hrxybh s`vl npsh vpjrh pyh lbly-xq vyrd hdrh vhmvnh vs`vnh vjlz bh.

5:15 vysx `dm vyspl-`ys vjyny gbhym tsplnh.

5:16 vygbh yhvh &b`vt bmsp+ vh`l hqdvs nqds b&dqh.

5:17 vrjv kbsym kdbrm vxrbvt mxym grym y`klv.

5:18 hvy msky hjvn bxbly hsv` vkjbvt hjglh x+`h.

5:19 h`mrym ymhr yxysh mjshv lmjn nr`h vtqrb vtbv`h j&t qdvs ysr`l vndjh.

5:20 hvy h`mrym lrj +vb vl+vb rj smym xsk l`vr v`vr lxsk smym mr lmtvq vmtvq lmr.

5:21 hvy xkmym bjynyhm vngd pnyhm nbnym.

5:22 hvy gbvrym lstvt yyn v`nsy-xyl lm$k skr.

5:23 m&dyqy rsj jqb sxd v&dqt &dyqym y$yrv mmnv.

5:24 lkn k`kl qs lsvn `s vxss lhbh yrph srsm kmq yhyh vprxm k`bq yjlh ky m`$v `t tvrt yhvh &b`vt v`t `mrt qdvs-ysr`l n`&v.

5:25 jl-kn xrh `p-yhvh bjmv vy+ ydv jlyv vykhv vyrgzv hhrym vthy nbltm k$vxh bqrb xv&vt bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh.

5:26 vns`-n$ lgvym mrxvq vsrq lv mq&h h`r& vhnh mhrh ql ybv`.

5:27 `yn-jyp v`yn-kvsl bv l` ynvm vl` yysn vl` nptx `zvr xl&yv vl` ntq srvk njlyv.

5:28 `sr x&yv snvnym vkl-qsttyv drkvt pr$vt $v$yv k&r nxsbv vglglyv k$vph.

5:29 s`gh lv klby` vs`g kkpyrym vynhm vy`xz +rp vyply+ v`yn m&yl.

5:30 vynhm jlyv byvm hhv` knhmt-ym vnb+ l`r& vhnh-xsk &r v`vr xsk bjrypyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase