Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

7:1 vyhy bymy `xz bn-yvtm bn-jzyhv mlk yhvdh jlh r&yn mlk-`rm vpqx bn-rmlyhv mlk-ysr`l yrvslm lmlxmh jlyh vl` ykl lhlxm jlyh.

7:2 vygd lbyt dvd l`mr nxh `rm jl-`prym vynj lbbv vlbb jmv knvj j&y-yjr mpny-rvx.

7:3 vy`mr yhvh `l-ysjyhv &`-n` lqr`t `xz `th vs`r ysvb bnk `l-q&h tjlt hbrkh hjlyvnh `l-m$lt sdh kvb$.

7:4 v`mrt `lyv hsmr vhsq+ `l-tyr` vlbbk `l-yrk msny znbvt h`vdym hjsnym h`lh bxry-`p r&yn v`rm vbn-rmlyhv.

7:5 yjn ky-yj& jlyk `rm rjh `prym vbn-rmlyhv l`mr.

7:6 njlh byhvdh vnqy&nh vnbqjnh `lynv vnmlyk mlk btvkh `t bn- +b`l.

7:7 kh `mr `dny yhvh l` tqvm vl` thyh.

7:8 ky r`s `rm dmsq vr`s dmsq r&yn vbjvd ssym vxms snh yxt `prym mjm.

7:9 vr`s `prym smrvn vr`s smrvn bn-rmlyhv `m l` t`mynv ky l` t`mnv.

7:10 vyv$p yhvh dbr `l-`xz l`mr.

7:11 s`l-lk `vt mjm yhvh `lhyk hjmq s`lh `v hgbh lmjlh.

7:12 vy`mr `xz l`-`s`l vl`-`n$h `t-yhvh.

7:13 vy`mr smjv-n` byt dvd hmj+ mkm hl`vt `nsym ky tl`v gm `t- `lhy.

7:14 lkn ytn `dny hv` lkm `vt hnh hjlmh hrh vyldt bn vqr`t smv jmnv `l.

7:15 xm`h vdbs y`kl ldjtv m`v$ brj vbxvr b+vb.

7:16 ky b+rm ydj hnjr m`$ brj vbxr b+vb tjzb h`dmh `sr `th q& mpny sny mlkyh.

7:17 yby` yhvh jlyk vjl-jmk vjl-byt `byk ymym `sr l`-b`v lmyvm $vr-`prym mjl yhvdh `t mlk `svr.

7:18 vhyh byvm hhv` ysrq yhvh lzbvb `sr bq&h y`ry m&rym vldbvrh `sr b`r& `svr.

7:19 vb`v vnxv klm bnxly hbtvt vbnqyqy h$ljym vbkl hnj&v&ym vbkl hnhllym.

7:20 byvm hhv` yglx `dny btjr hskyrh bjbry nhr bmlk `svr `t-hr`s vsjr hrglym vgm `t-hzqn t$ph.

7:21 vhyh byvm hhv` yxyh-`ys jglt bqr vsty-&`n.

7:22 vhyh mrb jsvt xlb y`kl xm`h ky-xm`h vdbs y`kl kl-hnvtr bqrb h`r&.

7:23 vhyh byvm hhv` yhyh kl-mqvm `sr yhyh-sm `lp gpn b`lp k$p lsmyr vlsyt yhyh.

7:24 bx&ym vbqst ybv` smh ky-smyr vsyt thyh kl-h`r&.

7:25 vkl hhrym `sr bmjdr yjdrvn l`-tbv` smh yr`t smyr vsyt vhyh lmslx svr vlmrm$ sh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase