Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

9:1 hjm hhlkym bxsk r`v `vr gdvl ysby b`r& &lmvt `vr ngh jlyhm.

9:2 hrbyt hgvy l` hgdlt hsmxh smxv lpnyk ksmxt bq&yr k`sr ygylv bxlqm sll.

9:3 ky `t-jl $blv v`t m+h skmv sb+ hngs bv hxtt kyvm mdyn.

9:4 ky kl-$`vn $`n brjs vsmlh mgvllh bdmym vhyth lsrph m`klt `s.

9:5 ky-yld yld-lnv bn ntn-lnv vthy hmsrh jl-skmv vyqr` smv pl` yvj& `l gbvr `byjd sr-slvm.

9:6 lmrbh hmsrh vlslvm `yn-q& jl-k$` dvd vjl-mmlktv lhkyn `th vl$jdh bmsp+ vb&dqh mjth vjd-jvlm qn`t yhvh &b`vt tjsh-z`t.

9:7 dbr slx `dny byjqb vnpl bysr`l.

9:8 vydjv hjm klv `prym vyvsb smrvn bg`vh vbgdl lbb l`mr.

9:9 lbnym nplv vgzyt nbnh sqmym gdjv v`rzym nxlyp.

9:10 vysgb yhvh `t-&ry r&yn jlyv v`t-`ybyv y$k$k.

9:11 `rm mqdm vplstym m`xvr vy`klv `t-ysr`l bkl-ph bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh.

9:12 vhjm l`-sb jd-hmkhv v`t-yhvh &b`vt l` drsv.

9:13 vykrt yhvh mysr`l r`s vznb kph v`gmvn yvm `xd.

9:14 zqn vnsv`-pnym hv` hr`s vnby` mvrh-sqr hv` hznb.

9:15 vyhyv m`sry hjm-hzh mtjym vm`sryv mbljym.

9:16 jl-kn jl-bxvryv l`-ysmx `dny v`t-ytmyv v`t-`lmntyv l` yrxm ky klv xnp vmrj vkl-ph dbr nblh bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh.

9:17 ky-bjrh k`s rsjh smyr vsyt t`kl vt&t b$bky hyjr vyt`bkv g`vt jsn.

9:18 bjbrt yhvh &b`vt njtm `r& vyhy hjm km`klt `s `ys `l-`xyv l` yxmlv.

9:19 vygzr jl-ymyn vrjb vy`kl jl-sm`vl vl` sbjv `ys bsr-zrjv y`klv.

9:20 mnsh `t-`prym v`prym `t-mnsh yxdv hmh jl-yhvdh bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase