Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

11:1 vy&` x+r mgzj ysy vn&r msrsyv yprh.

11:2 vnxh jlyv rvx yhvh rvx xkmh vbynh rvx j&h vgbvrh rvx djt vyr`t yhvh.

11:3 vhryxv byr`t yhvh vl`-lmr`h jynyv yspv+ vl`-lmsmj `znyv yvkyx.

11:4 vsp+ b&dq dlym vhvkyx bmysvr ljnvy-`r& vhkh-`r& bsb+ pyv vbrvx sptyv ymyt rsj.

11:5 vhyh &dq `zvr mtnyv vh`mvnh `zvr xl&yv.

11:6 vgr z`b jm-kbs vnmr jm-gdy yrb& vjgl vkpyr vmry` yxdv vnjr q+n nhg bm.

11:7 vprh vdb trjynh yxdv yrb&v yldyhn v`ryh kbqr y`kl-tbn.

11:8 vsjsj yvnq jl-xr ptn vjl m`vrt &pjvny gmvl ydv hdh.

11:9 l`-yrjv vl`-ysxytv bkl-hr qdsy ky-ml`h h`r& djh `t-yhvh kmym lym mk$ym.

11:10 vhyh byvm hhv` srs ysy `sr jmd ln$ jmym `lyv gvym ydrsv vhyth mnxtv kbvd.

11:11 vhyh byvm hhv` yv$yp `dny snyt ydv lqnvt `t-s`r jmv `sr ys`r m`svr vmm&rym vmptrv$ vmkvs vmjylm vmsnjr vmxmt vm`yy hym.

11:12 vns` n$ lgvym v`$p ndxy ysr`l vnp&vt yhvdh yqb& m`rbj knpvt h`r&.

11:13 v$rh qn`t `prym v&rry yhvdh ykrtv `prym l`-yqn` `t-yhvdh vyhvdh l`-y&r `t-`prym.

11:14 vjpv bktp plstym ymh yxdv ybzv `t-bny-qdm `dvm vmv`b mslvx ydm vbny jmvn msmjtm.

11:15 vhxrym yhvh `t lsvn ym-m&rym vhnyp ydv jl-hnhr bjym rvxv vhkhv lsbjh nxlym vhdryk bnjlym.

11:16 vhyth m$lh ls`r jmv `sr ys`r m`svr k`sr hyth lysr`l byvm jltv m`r& m&rym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase