Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

13:1 ms` bbl `sr xzh ysjyhv bn-`mv&.

13:2 jl hr-nsph s`v-n$ hrymv qvl lhm hnypv yd vyb`v ptxy ndybym.

13:3 `ny &vyty lmqdsy gm qr`ty gbvry l`py jlyzy g`vty.

13:4 qvl hmvn bhrym dmvt jm-rb qvl s`vn mmlkvt gvym n`$pym yhvh &b`vt mpqd &b` mlxmh.

13:5 b`ym m`r& mrxq mq&h hsmym yhvh vkly zjmv lxbl kl-h`r&.

13:6 hylylv ky qrvb yvm yhvh ksd msdy ybv`.

13:7 jl-kn kl-ydym trpynh vkl-lbb `nvs ym$.

13:8 vnbhlv &yrym vxblym y`xzvn kyvldh yxylvn `ys `l-rjhv ytmhv pny lhbym pnyhm.

13:9 hnh yvm-yhvh b` `kzry vjbrh vxrvn `p lsvm h`r& lsmh vx+`yh ysmyd mmnh.

13:10 ky-kvkby hsmym vk$ylyhm l` yhlv `vrm xsk hsms b&`tv vyrx l`- ygyh `vrv.

13:11 vpqdty jl-tbl rjh vjl-rsjym jvnm vhsbty g`vn zdym vg`vt jry&ym `spyl.

13:12 `vqyr `nvs mpz v`dm mktm `vpyr.

13:13 jl-kn smym `rgyz vtrjs h`r& mmqvmh bjbrt yhvh &b`vt vbyvm xrvn `pv.

13:14 vhyh k&by mdx vk&`n v`yn mqb& `ys `l-jmv ypnv v`ys `l-`r&v ynv$v.

13:15 kl-hnm&` ydqr vkl-hn$ph ypvl bxrb.

13:16 vjllyhm yr+sv ljynyhm ys$v btyhm vnsyhm tsglnh.

13:17 hnny mjyr jlyhm `t-mdy `sr-k$p l` yxsbv vzhb l` yxp&v-bv.

13:18 vqstvt njrym tr+snh vpry-b+n l` yrxmv jl-bnym l`-txv$ jynm.

13:19 vhyth bbl &by mmlkvt tp`rt g`vn ksdym kmhpkt `lhym `t-$dm v`t-jmrh.

13:20 l`-tsb ln&x vl` tskn jd-dvr vdvr vl`-yhl sm jrby vrjym l`- yrb&v sm.

13:21 vrb&v-sm &yym vml`v btyhm `xym vsknv sm bnvt yjnh vsjyrym yrqdv-sm.

13:22 vjnh `yym b`lmnvtyv vtnym bhykly jng vqrvb lbv` jth vymyh l` ymskv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase