Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

14:1 ky yrxm yhvh `t-yjqb vbxr jvd bysr`l vhnyxm jl-`dmtm vnlvh hgr jlyhm vn$pxv jl-byt yjqb.

14:2 vlqxvm jmym vhby`vm `l-mqvmm vhtnxlvm byt-ysr`l jl `dmt yhvh ljbdym vlspxvt vhyv sbym lsbyhm vrdv bngsyhm.

14:3 vhyh byvm hnyx yhvh lk mj&bk vmrgzk vmn-hjbdh hqsh `sr jbd- bk.

14:4 vns`t hmsl hzh jl-mlk bbl v`mrt `yk sbt ngs sbth mdhbh.

14:5 sbr yhvh m+h rsjym sb+ mslym.

14:6 mkh jmym bjbrh mkt blty $rh rdh b`p gvym mrdp bly xsk.

14:7 nxh sq+h kl-h`r& p&xv rnh.

14:8 gm-brvsym smxv lk `rzy lbnvn m`z skbt l`-yjlh hkrt jlynv.

14:9 s`vl mtxt rgzh lk lqr`t bv`k jvrr lk rp`ym kl-jtvdy `r& hqym mk$`vtm kl mlky gvym.

14:10 klm yjnv vy`mrv `lyk gm-`th xlyt kmvnv `lynv nmslt.

14:11 hvrd s`vl g`vnk hmyt nblyk txtyk y&j rmh vmk$yk tvljh.

14:12 `yk nplt msmym hyll bn-sxr ngdjt l`r& xvls jl-gvym.

14:13 v`th `mrt blbbk hsmym `jlh mmjl lkvkby-`l `rym k$`y v`sb bhr- mvjd byrkty &pvn.

14:14 `jlh jl-bmty jb `dmh ljlyvn.

14:15 `k `l-s`vl tvrd `l-yrkty-bvr.

14:16 r`yk `lyk ysgyxv `lyk ytbvnnv hzh h`ys mrgyz h`r& mrjys mmlkvt.

14:17 sm tbl kmdbr vjryv hr$ `$yryv l`-ptx byth.

14:18 kl-mlky gvym klm skbv bkbvd `ys bbytv.

14:19 v`th hslkt mqbrk kn&r ntjb lbvs hrgym m+jny xrb yvrdy `l- `bny-bvr kpgr mvb$.

14:20 l`-txd `tm bqbvrh ky-`r&k sxt jmk hrgt l`-yqr` ljvlm zrj mrjym.

14:21 hkynv lbnyv m+bx bjvn `bvtm bl-yqmv vyrsv `r& vml`v pny-tbl jrym.

14:22 vqmty jlyhm n`m yhvh &b`vt vhkrty lbbl sm vs`r vnyn vnkd n`m- yhvh.

14:23 vsmtyh lmvrs qpd v`gmy-mym v+`+`tyh bm+`+` hsmd n`m yhvh &b`vt.

14:24 nsbj yhvh &b`vt l`mr `m-l` k`sr dmyty kn hyth vk`sr yj&ty hy` tqvm.

14:25 lsbr `svr b`r&y vjl-hry `bv$nv v$r mjlyhm jlv v$blv mjl skmv y$vr.

14:26 z`t hj&h hyjv&h jl-kl-h`r& vz`t hyd hn+vyh jl-kl-hgvym.

14:27 ky-yhvh &b`vt yj& vmy ypr vydv hn+vyh vmy ysybnh.

14:28 bsnt-mvt hmlk `xz hyh hms` hzh.

14:29 `l-tsmxy plst klk ky nsbr sb+ mkk ky-msrs nxs y&` &pj vpryv srp mjvpp.

14:30 vrjv bkvry dlym v`byvnym lb+x yrb&v vhmty brjb srsk vs`rytk yhrg.

14:31 hylyly sjr zjqy-jyr nmvg plst klk ky m&pvn jsn b` v`yn bvdd bmvjdyv.

14:32 vmh-yjnh ml`ky-gvy ky yhvh y$d &yvn vbh yx$v jnyy jmv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase