Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

16:1 slxv-kr msl-`r& m$lj mdbrh `l-hr bt-&yvn.

16:2 vhyh kjvp-nvdd qn mslx thyynh bnvt mv`b mjbrt l`rnvn.

16:3 hby`v j&h jsv plylh syty klyl &lk btvk &hrym $try ndxym ndd `l-tgly.

16:4 ygvrv bk ndxy mv`b hvy-$tr lmv mpny svdd ky-`p$ hm& klh sd tmv rm$ mn-h`r&.

16:5 vhvkn bx$d k$` vysb jlyv b`mt b`hl dvd sp+ vdrs msp+ vmhr &dq.

16:6 smjnv g`vn-mv`b g` m`d g`vtv vg`vnv vjbrtv l`-kn bdyv.

16:7 lkn yylyl mv`b lmv`b klh yylyl l`sysy qyr-xrst thgv `k-nk`ym.

16:8 ky sdmvt xsbvn `mll gpn sbmh bjly gvym hlmv srvqyh jd-yjzr ngjv tjv mdbr slxvtyh n+sv jbrv ym.

16:9 jl-kn `bkh bbky yjzr gpn sbmh `ryvk dmjty xsbvn v`ljlh ky jl- qy&k vjl-q&yrk hydd npl.

16:10 vn`$p smxh vgyl mn-hkrml vbkrmym l`-yrnn l` yrjj yyn byqbym l`-ydrk hdrk hydd hsbty.

16:11 jl-kn mjy lmv`b kknvr yhmv vqrby lqyr xrs.

16:12 vhyh ky-nr`h ky-nl`h mv`b jl-hbmh vb` `l-mqdsv lhtpll vl` yvkl.

16:13 zh hdbr `sr dbr yhvh `l-mv`b m`z.

16:14 vjth dbr yhvh l`mr bsls snym ksny skyr vnqlh kbvd mv`b bkl hhmvn hrb vs`r mj+ mzjr lv` kbyr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase