Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

17:1 ms` dmsq hnh dmsq mv$r mjyr vhyth mjy mplh.

17:2 jzbvt jry jrjr ljdrym thyynh vrb&v v`yn mxryd.

17:3 vnsbt mb&r m`prym vmmlkh mdmsq vs`r `rm kkbvd bny-ysr`l yhyv n`m yhvh &b`vt.

17:4 vhyh byvm hhv` ydl kbvd yjqb vmsmn bsrv yrzh.

17:5 vhyh k`$p q&yr qmh vzrjv sblym yq&vr vhyh kmlq+ sblym bjmq rp`ym.

17:6 vns`r-bv jvllt knqp zyt snym slsh grgrym br`s `myr `rbjh xmsh b$jpyh pryh n`m-yhvh `lhy ysr`l.

17:7 byvm hhv` ysjh h`dm jl-jshv vjynyv `l-qdvs ysr`l tr`ynh.

17:8 vl` ysjh `l-hmzbxvt mjsh ydyv v`sr jsv `&bjtyv l` yr`h vh`srym vhxmnym.

17:9 byvm hhv` yhyv jry mjzv kjzvbt hxrs vh`myr `sr jzbv mpny bny ysr`l vhyth smmh.

17:10 ky skxt `lhy ysjk v&vr mjzk l` zkrt jl-kn t+jy n+jy njmnym vzmrt zr tzrjnv.

17:11 byvm n+jk tsgsgy vbbqr zrjk tpryxy nd q&yr byvm nxlh vk`b `nvs.

17:12 hvy hmvn jmym rbym khmvt ymym yhmyvn vs`vn l`mym ks`vn mym kbyrym ys`vn.

17:13 l`mym ks`vn mym rbym ys`vn vgjr bv vn$ mmrxq vrdp km& hrym lpny-rvx vkglgl lpny $vph.

17:14 ljt jrb vhnh blhh b+rm bqr `ynnv zh xlq sv$ynv vgvrl lbzzynv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase