Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

19:1 ms` m&rym hnh yhvh rkb jl-jb ql vb` m&rym vnjv `lyly m&rym mpnyv vlbb m&rym ym$ bqrbv.

19:2 v$k$kty m&rym bm&rym vnlxmv `ys-b`xyv v`ys brjhv jyr bjyr mmlkh bmmlkh.

19:3 vnbqh rvx-m&rym bqrbv vj&tv `blj vdrsv `l-h`lylym v`l-h`+ym v`l-h`bvt v`l-hydjnym.

19:4 v$krty `t-m&rym byd `dnym qsh vmlk jz ymsl-bm n`m h`dvn yhvh &b`vt.

19:5 vnstv-mym mhym vnhr yxrb vybs.

19:6 vh`znyxv nhrvt dllv vxrbv y`ry m&vr qnh v$vp qmlv.

19:7 jrvt jl-y`vr jl-py y`vr vkl mzrj y`vr yybs ndp v`ynnv.

19:8 v`nv hdygym v`blv kl-mslyky by`vr xkh vprsy mkmrt jl-pny-mym `mllv.

19:9 vbsv jbdy pstym sryqvt v`rgym xvry.

19:10 vhyv sttyh mdk`ym kl-jsy skr `gmy-nps.

19:11 `k-`vlym sry &jn xkmy yj&y prjh j&h nbjrh `yk t`mrv `l-prjh bn-xkmym `ny bn-mlky-qdm.

19:12 `ym `pv` xkmyk vygydv n` lk vydjv mh-yj& yhvh &b`vt jl- m&rym.

19:13 nv`lv sry &jn ns`v sry np htjv `t-m&rym pnt sb+yh.

19:14 yhvh m$k bqrbh rvx jvjym vhtjv `t-m&rym bkl-mjshv khtjvt skvr bqy`v.

19:15 vl`-yhyh lm&rym mjsh `sr yjsh r`s vznb kph v`gmvn.

19:16 byvm hhv` yhyh m&rym knsym vxrd vpxd mpny tnvpt yd-yhvh &b`vt `sr-hv` mnyp jlyv.

19:17 vhyth `dmt yhvdh lm&rym lxg` kl `sr yzkyr `th `lyv ypxd mpny j&t yhvh &b`vt `sr-hv` yvj& jlyv.

19:18 byvm hhv` yhyv xms jrym b`r& m&rym mdbrvt spt knjn vnsbjvt lyhvh &b`vt jyr hhr$ y`mr l`xt.

19:19 byvm hhv` yhyh mzbx lyhvh btvk `r& m&rym vm&bh `&l-gbvlh lyhvh.

19:20 vhyh l`vt vljd lyhvh &b`vt b`r& m&rym ky-y&jqv `l-yhvh mpny lx&ym vyslx lhm mvsyj vrb vh&ylm.

19:21 vnvdj yhvh lm&rym vydjv m&rym `t-yhvh byvm hhv` vjbdv zbx vmnxh vndrv-ndr lyhvh vslmv.

19:22 vngp yhvh `t-m&rym ngp vrpv` vsbv jd-yhvh vnjtr lhm vrp`m.

19:23 byvm hhv` thyh m$lh mm&rym `svrh vb`-`svr bm&rym vm&rym b`svr vjbdv m&rym `t-`svr.

19:24 byvm hhv` yhyh ysr`l slysyh lm&rym vl`svr brkh bqrb h`r&.

19:25 `sr brkv yhvh &b`vt l`mr brvk jmy m&rym vmjsh ydy `svr vnxlty ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase