Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

22:1 ms` gy` xzyvn mh-lk `pv` ky-jlyt klk lggvt.

22:2 ts`vt ml`h jyr hvmyh qryh jlyzh xllyk l` xlly-xrb vl` mty mlxmh.

22:3 kl-q&ynyk nddv-yxd mqst `$rv kl-nm&`yk `$rv yxdv mrxvq brxv.

22:4 jl-kn `mrty sjv mny `mrr bbky `l-t`y&v lnxmny jl-sd bt-jmy.

22:5 ky yvm mhvmh vmbv$h vmbvkh l`dny yhvh &b`vt bgy` xzyvn mqrqr qr vsvj `l-hhr.

22:6 vjylm ns` `sph brkb `dm prsym vqyr jrh mgn.

22:7 vyhy mbxr-jmqyk ml`v rkb vhprsym st stv hsjrh.

22:8 vygl `t m$k yhvdh vtb+ byvm hhv` `l-nsq byt hyjr.

22:9 v`t bqyjy jyr-dvd r`ytm ky-rbv vtqb&v `t-my hbrkh htxtvnh.

22:10 v`t-bty yrvslm $prtm vtt&v hbtym lb&r hxvmh.

22:11 vmqvh jsytm byn hxmtym lmy hbrkh hysnh vl` hb+tm `l-jsyh vy&rh mrxvq l` r`ytm.

22:12 vyqr` `dny yhvh &b`vt byvm hhv` lbky vlm$pd vlqrxh vlxgr sq.

22:13 vhnh ssvn vsmxh hrg bqr vsx+ &`n `kl bsr vstvt yyn `kvl vstv ky mxr nmvt.

22:14 vnglh b`zny yhvh &b`vt `m-ykpr hjvn hzh lkm jd-tmtvn `mr `dny yhvh &b`vt.

22:15 kh `mr `dny yhvh &b`vt lk-b` `l-h$kn hzh jl-sbn` `sr jl- hbyt.

22:16 mh-lk ph vmy lk ph ky-x&bt lk ph qbr x&by mrvm qbrv xqqy b$lj mskn lv.

22:17 hnh yhvh m+l+lk +l+lh gbr vj+k j+h.

22:18 &nvp y&npk &nph kdvr `l-`r& rxbt ydym smh tmvt vsmh mrkbvt kbvdk qlvn byt `dnyk.

22:19 vhdptyk mm&bk vmmjmdk yhr$k.

22:20 vhyh byvm hhv` vqr`ty ljbdy l`lyqym bn-xlqyhv.

22:21 vhlbstyv ktntk v`bn+k `xzqnv vmmsltk `tn bydv vhyh l`b lyvsb yrvslm vlbyt yhvdh.

22:22 vntty mptx byt-dvd jl-skmv vptx v`yn $gr v$gr v`yn ptx.

22:23 vtqjtyv ytd bmqvm n`mn vhyh lk$` kbvd lbyt `byv.

22:24 vtlv jlyv kl kbvd byt-`byv h&`&`ym vh&pjvt kl kly hq+n mkly h`gnvt vjd kl-kly hnblym.

22:25 byvm hhv` n`m yhvh &b`vt tmvs hytd htqvjh bmqvm n`mn vngdjh vnplh vnkrt hms` `sr-jlyh ky yhvh dbr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase