Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

27:1 byvm hhv` ypqd yhvh bxrbv hqsh vhgdvlh vhxzqh jl lvytn nxs brx vjl lvytn nxs jqltvn vhrg `t-htnyn `sr bym.

27:2 byvm hhv` krm xmd jnv-lh.

27:3 `ny yhvh n&rh lrgjym `sqnh pn ypqd jlyh lylh vyvm `&rnh.

27:4 xmh `yn ly my-ytnny smyr syt bmlxmh `psjh bh `&ytnh yxd.

27:5 `v yxzq bmjvzy yjsh slvm ly slvm yjsh-ly.

27:6 hb`ym ysrs yjqb y&y& vprx ysr`l vml`v pny-tbl tnvbh.

27:7 hkmkt mkhv hkhv `m-khrg hrgyv hrg.

27:8 b$`$`h bslxh trybnh hgh brvxv hqsh byvm qdym.

27:9 lkn bz`t ykpr jvn-yjqb vzh kl-pry h$r x+`tv bsvmv kl-`bny mzbx k`bny-gr mnp&vt l`-yqmv `srym vxmnym.

27:10 ky jyr b&vrh bdd nvh mslx vnjzb kmdbr sm yrjh jgl vsm yrb& vklh $jpyh.

27:11 bybs q&yrh tsbrnh nsym b`vt m`yrvt `vth ky l` jm-bynvt hv` jl-kn l`-yrxmnv jshv vy&rv l` yxnnv.

27:12 vhyh byvm hhv` yxb+ yhvh msblt hnhr jd-nxl m&rym v`tm tlq+v l`xd `xd bny ysr`l.

27:13 vhyh byvm hhv` ytqj bsvpr gdvl vb`v h`bdym b`r& `svr vhndxym b`r& m&rym vhstxvv lyhvh bhr hqds byrvslm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase