Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

29:1 hvy `ry`l `ry`l qryt xnh dvd $pv snh jl-snh xgym ynqpv.

29:2 vh&yqvty l`ry`l vhyth t`nyh v`nyh vhyth ly k`ry`l.

29:3 vxnyty kdvr jlyk v&rty jlyk m&b vhqymty jlyk m&rt.

29:4 vsplt m`r& tdbry vmjpr tsx `mrtk vhyh k`vb m`r& qvlk vmjpr `mrtk t&p&p.

29:5 vhyh k`bq dq hmvn zryk vkm& jbr hmvn jry&ym vhyh lptj pt`m.

29:6 mjm yhvh &b`vt tpqd brjm vbrjs vqvl gdvl $vph v$jrh vlhb `s `vklh.

29:7 vhyh kxlvm xzvn lylh hmvn kl-hgvym h&b`ym jl-`ry`l vkl-&byh vm&dth vhm&yqym lh.

29:8 vhyh k`sr yxlm hrjb vhnh `vkl vhqy& vryqh npsv vk`sr yxlm h&m` vhnh sth vhqy& vhnh jyp vnpsv svqqh kn yhyh hmvn kl-hgvym h&b`ym jl-hr &yvn.

29:9 htmhmhv vtmhv hstjsjv vsjv skrv vl`-yyn njv vl` skr.

29:10 ky-n$k jlykm yhvh rvx trdmh vyj&m `t-jynykm `t-hnby`ym v`t- r`sykm hxzym k$h.

29:11 vthy lkm xzvt hkl kdbry h$pr hxtvm `sr-ytnv `tv `l-yvdj h$pr l`mr qr` n`-zh v`mr l` `vkl ky xtvm hv`.

29:12 vntn h$pr jl `sr l`-ydj $pr l`mr qr` n`-zh v`mr l` ydjty $pr.

29:13 vy`mr `dny yjn ky ngs hjm hzh bpyv vbsptyv kbdvny vlbv rxq mmny vthy yr`tm `ty m&vt `nsym mlmdh.

29:14 lkn hnny yv$p lhply` `t-hjm-hzh hpl` vpl` v`bdh xkmt xkmyv vbynt nbnyv t$ttr.

29:15 hvy hmjmyqym myhvh l$tr j&h vhyh bmxsk mjsyhm vy`mrv my r`nv vmy yvdjnv.

29:16 hpkkm `m-kxmr hy&r yxsb ky-y`mr mjsh ljshv l` jsny vy&r `mr lyv&rv l` hbyn.

29:17 hlv`-jvd mj+ mzjr vsb lbnvn lkrml vhkrml lyjr yxsb.

29:18 vsmjv byvm-hhv` hxrsym dbry-$pr vm`pl vmxsk jyny jvrym tr`ynh.

29:19 vy$pv jnvym byhvh smxh v`byvny `dm bqdvs ysr`l ygylv.

29:20 ky-`p$ jry& vklh l& vnkrtv kl-sqdy `vn.

29:21 mx+y`y `dm bdbr vlmvkyx bsjr yqsvn vy+v bthv &dyq.

29:22 lkn kh-`mr yhvh `l-byt yjqb `sr pdh `t-`brhm l`-jth ybvs yjqb vl` jth pnyv yxvrv.

29:23 ky br`tv yldyv mjsh ydy bqrbv yqdysv smy vhqdysv `t-qdvs yjqb v`t-`lhy ysr`l yjry&v.

29:24 vydjv tjy-rvx bynh vrvgnym ylmdv-lqx.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase