Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

30:1 hvy bnym $vrrym n`m-yhvh ljsvt j&h vl` mny vln$k m$kh vl` rvxy lmjn $pvt x+`t jl-x+`t.

30:2 hhlkym lrdt m&rym vpy l` s`lv ljvz bmjvz prjh vlx$vt b&l m&rym.

30:3 vhyh lkm mjvz prjh lbst vhx$vt b&l-m&rym lklmh.

30:4 ky-hyv b&jn sryv vml`kyv xn$ ygyjv.

30:5 kl hb`ys jl-jm l`-yvjylv lmv l` ljzr vl` lhvjyl ky lbst vgm- lxrph.

30:6 ms` bhmvt ngb b`r& &rh v&vqh lby` vlys mhm `pjh vsrp mjvpp ys`v jl-ktp jyrym xylhm vjl-dbst gmlym `v&rtm jl-jm l` yvjylv.

30:7 vm&rym hbl vryq yjzrv lkn qr`ty lz`t rhb hm sbt.

30:8 jth bv` ktbh jl-lvx `tm vjl-$pr xqh vthy lyvm `xrvn ljd jd- jvlm.

30:9 ky jm mry hv` bnym kxsym bnym l`-`bv smvj tvrt yhvh.

30:10 `sr `mrv lr`ym l` tr`v vlxzym l` txzv-lnv nkxvt dbrv-lnv xlqvt xzv mhtlvt.

30:11 $vrv mny-drk h+v mny-`rx hsbytv mpnynv `t-qdvs ysr`l.

30:12 lkn kh `mr qdvs ysr`l yjn m`$km bdbr hzh vtb+xv bjsq vnlvz vtsjnv jlyv.

30:13 lkn yhyh lkm hjvn hzh kpr& npl nbjh bxvmh nsgbh `sr-pt`m lptj ybv` sbrh.

30:14 vsbrh ksbr nbl yv&rym ktvt l` yxml vl`-ym&` bmkttv xrs lxtvt `s myqvd vlxsp mym mgb`.

30:15 ky kh-`mr `dny yhvh qdvs ysr`l bsvbh vnxt tvsjvn bhsq+ vbb+xh thyh gbvrtkm vl` `bytm.

30:16 vt`mrv l`-ky jl-$v$ nnv$ jl-kn tnv$vn vjl-ql nrkb jl-kn yqlv rdpykm.

30:17 `lp `xd mpny gjrt `xd mpny gjrt xmsh tn$v jd `m-nvtrtm ktrn jl-r`s hhr vkn$ jl-hgbjh.

30:18 vlkn yxkh yhvh lxnnkm vlkn yrvm lrxmkm ky-`lhy msp+ yhvh `sry kl-xvky lv.

30:19 ky-jm b&yvn ysb byrvslm bkv l`-tbkh xnvn yxnk lqvl zjqk ksmjtv jnk.

30:20 vntn lkm `dny lxm &r vmym lx& vl`-yknp jvd mvryk vhyv jynyk r`vt `t-mvryk.

30:21 v`znyk tsmjnh dbr m`xryk l`mr zh hdrk lkv bv ky t`mynv vky tsm`ylv.

30:22 v+m`tm `t-&pvy p$yly k$pk v`t-`pdt m$kt zhbk tzrm kmv dvh &` t`mr lv.

30:23 vntn m+r zrjk `sr-tzrj `t-h`dmh vlxm tbv`t h`dmh vhyh dsn vsmn yrjh mqnyk byvm hhv` kr nrxb.

30:24 vh`lpym vhjyrym jbdy h`dmh blyl xmy& y`klv `sr-zrh brxt vbmzrh.

30:25 vhyh jl-kl-hr gbh vjl kl-gbjh ns`h plgym ybly-mym byvm hrg rb bnpl mgdlym.

30:26 vhyh `vr-hlbnh k`vr hxmh v`vr hxmh yhyh sbjtym k`vr sbjt hymym byvm xbs yhvh `t-sbr jmv vmx& mktv yrp`.

30:27 hnh sm-yhvh b` mmrxq bjr `pv vkbd ms`h sptyv ml`v zjm vlsvnv k`s `klt.

30:28 vrvxv knxl sv+p jd-&v`r yx&h lhnph gvym bnpt sv` vr$n mtjh jl lxyy jmym.

30:29 hsyr yhyh lkm klyl htqds-xg vsmxt lbb khvlk bxlyl lbv` bhr- yhvh `l-&vr ysr`l.

30:30 vhsmyj yhvh `t-hvd qvlv vnxt zrvjv yr`h bzjp `p vlhb `s `vklh np& vzrm v`bn brd.

30:31 ky-mqvl yhvh yxt `svr bsb+ ykh.

30:32 vhyh kl mjbr m+h mv$dh `sr ynyx yhvh jlyv btpym vbknrvt vbmlxmvt tnvph nlxm-bh.

30:33 ky-jrvk m`tmvl tpth gm-hv` lmlk hvkn hjmyq hrxb mdrth `s vj&ym hrbh nsmt yhvh knxl gpryt bjrh bh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase