Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

31:1 hvy hyrdym m&rym ljzrh jl-$v$ym ysjnv vyb+xv jl-rkb ky rb vjl prsym ky-j&mv m`d vl` sjv jl-qdvs ysr`l v`t-yhvh l` drsv.

31:2 vgm-hv` xkm vyb` rj v`t-dbryv l` h$yr vqm jl-byt mrjym vjl- jzrt pjly `vn.

31:3 vm&rym `dm vl`-`l v$v$yhm bsr vl`-rvx vyhvh y+h ydv vksl jvzr vnpl jzr vyxdv klm yklyvn.

31:4 ky kh `mr-yhvh `ly k`sr yhgh h`ryh vhkpyr jl-+rpv `sr yqr` jlyv ml` rjym mqvlm l` yxt vmhmvnm l` yjnh kn yrd yhvh &b`vt l&b` jl-hr-&yvn vjl-gbjth.

31:5 k&prym jpvt kn ygn yhvh &b`vt jl-yrvslm gnvn vh&yl p$x vhmly+.

31:6 svbv l`sr hjmyqv $rh bny ysr`l.

31:7 ky byvm hhv` ym`$vn `ys `lyly k$pv v`lyly zhbv `sr jsv lkm ydykm x+`.

31:8 vnpl `svr bxrb l`-`ys vxrb l`-`dm t`klnv vn$ lv mpny-xrb vbxvryv lm$ yhyv.

31:9 v$ljv mmgvr yjbvr vxtv mn$ sryv n`m-yhvh `sr-`vr lv b&yvn vtnvr lv byrvslm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase