Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

37:1 vyhy ksmj hmlk xzqyhv vyqrj `t-bgdyv vytk$ bsq vyb` byt yhvh.

37:2 vyslx `t-`lyqym `sr-jl-hbyt v`t sbn` h$vpr v`t zqny hkhnym mtk$ym bsqym `l-ysjyhv bn-`mv& hnby`.

37:3 vy`mrv `lyv kh `mr xzqyhv yvm-&rh vtvkxh vn`&h hyvm hzh ky b`v bnym jd-msbr vkx `yn lldh.

37:4 `vly ysmj yhvh `lhyk `t dbry rb-sqh `sr slxv mlk-`svr `dnyv lxrp `lhym xy vhvkyx bdbrym `sr smj yhvh `lhyk vns`t tplh bjd hs`ryt hnm&`h.

37:5 vyb`v jbdy hmlk xzqyhv `l-ysjyhv.

37:6 vy`mr `lyhm ysjyhv kh t`mrvn `l-`dnykm kh `mr yhvh `l-tyr` mpny hdbrym `sr smjt `sr gdpv njry mlk-`svr `vty.

37:7 hnny nvtn bv rvx vsmj smvjh vsb `l-`r&v vhpltyv bxrb b`r&v.

37:8 vysb rb-sqh vym&` `t-mlk `svr nlxm jl-lbnh ky smj ky n$j mlkys.

37:9 vysmj jl-trhqh mlk-kvs l`mr y&` lhlxm `tk vysmj vyslx ml`kym `l-xzqyhv l`mr.

37:10 kh t`mrvn `l-xzqyhv mlk-yhvdh l`mr `l-ys`k `lhyk `sr `th bv+x bv l`mr l` tntn yrvslm byd mlk `svr.

37:11 hnh `th smjt `sr jsv mlky `svr lkl-h`r&vt lhxrymm v`th tn&l.

37:12 hh&ylv `vtm `lhy hgvym `sr hsxytv `bvty `t-gvzn v`t-xrn vr&p vbny-jdn `sr btlsr.

37:13 `yh mlk-xmt vmlk `rpd vmlk ljyr $prvym hnj vjvh.

37:14 vyqx xzqyhv `t-h$prym myd hml`kym vyqr`hv vyjl byt yhvh vyprshv xzqyhv lpny yhvh.

37:15 vytpll xzqyhv `l-yhvh l`mr.

37:16 yhvh &b`vt `lhy ysr`l ysb hkrbym `th-hv` h`lhym lbdk lkl mmlkvt h`r& `th jsyt `t-hsmym v`t-h`r&.

37:17 h+h yhvh `znk vsmj pqx yhvh jynk vr`h vsmj `t kl-dbry $nxryb `sr slx lxrp `lhym xy.

37:18 `mnm yhvh hxrybv mlky `svr `t-kl-h`r&vt v`t-`r&m.

37:19 vntn `t-`lhyhm b`s ky l` `lhym hmh ky `m-mjsh ydy-`dm j& v`bn vy`bdvm.

37:20 vjth yhvh `lhynv hvsyjnv mydv vydjv kl-mmlkvt h`r& ky-`th yhvh lbdk.

37:21 vyslx ysjyhv bn-`mv& `l-xzqyhv l`mr kh-`mr yhvh `lhy ysr`l `sr htpllt `ly `l-$nxryb mlk `svr.

37:22 zh hdbr `sr-dbr yhvh jlyv bzh lk ljgh lk btvlt bt-&yvn `xryk r`s hnyjh bt yrvslm.

37:23 `t-my xrpt vgdpt vjl-my hrymvth qvl vts` mrvm jynyk `l-qdvs ysr`l.

37:24 byd jbdyk xrpt `dny vt`mr brb rkby `ny jlyty mrvm hrym yrkty lbnvn v`krt qvmt `rzyv mbxr brsyv v`bv` mrvm q&v yjr krmlv.

37:25 `ny qrty vstyty mym v`xrb bkp-pjmy kl y`ry m&vr.

37:26 hlv`-smjt lmrxvq `vth jsyty mymy qdm vy&rtyh jth hb`tyh vthy lhs`vt glym n&ym jrym b&rvt.

37:27 vysbyhn q&ry-yd xtv vbsv hyv jsb sdh vyrq ds` x&yr ggvt vsdmh lpny qmh.

37:28 vsbtk v&`tk vbv`k ydjty v`t htrgzk `ly.

37:29 yjn htrgzk `ly vs`nnk jlh b`zny vsmty xxy b`pk vmtgy bsptyk vhsybtyk bdrk `sr-b`t bh.

37:30 vzh-lk h`vt `kvl hsnh $pyx vbsnh hsnyt sxy$ vbsnh hslysyt zrjv vq&rv vn+jv krmym v`kvl prym.

37:31 vy$ph ply+t byt-yhvdh hns`rh srs lm+h vjsh pry lmjlh.

37:32 ky myrvslm t&` s`ryt vply+h mhr &yvn qn`t yhvh &b`vt tjsh- z`t.

37:33 lkn kh-`mr yhvh `l-mlk `svr l` ybv` `l-hjyr hz`t vl`-yvrh sm x& vl`-yqdmnh mgn vl`-yspk jlyh $llh.

37:34 bdrk `sr-b` bh ysvb v`l-hjyr hz`t l` ybv` n`m-yhvh.

37:35 vgnvty jl-hjyr hz`t lhvsyjh lmjny vlmjn dvd jbdy.

37:36 vy&` ml`k yhvh vykh bmxnh `svr m`h vsmnym vxmsh `lp vyskymv bbqr vhnh klm pgrym mtym.

37:37 vy$j vylk vysb $nxryb mlk-`svr vysb bnynvh.

37:38 vyhy hv` mstxvh byt n$rk `lhyv v`drmlk vsr`&r bnyv hkhv bxrb vhmh nml+v `r& `rr+ vymlk `$r-xdn bnv txtyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase