Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

38:1 bymym hhm xlh xzqyhv lmvt vybv` `lyv ysjyhv bn-`mv& hnby` vy`mr `lyv kh-`mr yhvh &v lbytk ky mt `th vl` txyh.

38:2 vy$b xzqyhv pnyv `l-hqyr vytpll `l-yhvh.

38:3 vy`mr `nh yhvh zkr-n` `t `sr hthlkty lpnyk b`mt vblb slm vh+vb bjynyk jsyty vybk xzqyhv bky gdvl.

38:4 vyhy dbr-yhvh `l-ysjyhv l`mr.

38:5 hlvk v`mrt `l-xzqyhv kh-`mr yhvh `lhy dvd `byk smjty `t-tpltk r`yty `t-dmjtk hnny yv$p jl-ymyk xms jsrh snh.

38:6 vmkp mlk-`svr `&ylk v`t hjyr hz`t vgnvty jl-hjyr hz`t.

38:7 vzh-lk h`vt m`t yhvh `sr yjsh yhvh `t-hdbr hzh `sr dbr.

38:8 hnny msyb `t-&l hmjlvt `sr yrdh bmjlvt `xz bsms `xrnyt jsr mjlvt vtsb hsms jsr mjlvt bmjlvt `sr yrdh.

38:9 mktb lxzqyhv mlk-yhvdh bxltv vyxy mxlyv.

38:10 `ny `mrty bdmy ymy `lkh bsjry s`vl pqdty ytr snvty.

38:11 `mrty l`-`r`h yh yh b`r& hxyym l`-`by+ `dm jvd jm-yvsby xdl.

38:12 dvry n$j vnglh mny k`hl rjy qpdty k`rg xyy mdlh yb&jny myvm jd-lylh tslymny.

38:13 svyty jd-bqr k`ry kn ysbr kl-j&mvty myvm jd-lylh tslymny.

38:14 k$v$ jgvr kn `&p&p `hgh kyvnh dlv jyny lmrvm `dny jsqh-ly jrbny.

38:15 mh-`dbr v`mr-ly vhv` jsh `ddh kl-snvty jl-mr npsy.

38:16 `dny jlyhm yxyv vlkl-bhn xyy rvxy vtxlymny vhxyny.

38:17 hnh lslvm mr-ly mr v`th xsqt npsy msxt bly ky hslkt `xry gvk kl-x+`y.

38:18 ky l` s`vl tvdk mvt yhllk l`-ysbrv yvrdy-bvr `l-`mtk.

38:19 xy xy hv` yvdk kmvny hyvm `b lbnym yvdyj `l-`mtk.

38:20 yhvh lhvsyjny vngnvty nngn kl-ymy xyynv jl-byt yhvh.

38:21 vy`mr ysjyhv ys`v dblt t`nym vymrxv jl-hsxyn vyxy.

38:22 vy`mr xzqyhv mh `vt ky `jlh byt yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase