Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

41:1 hxrysv `ly `yym vl`mym yxlypv kx ygsv `z ydbrv yxdv lmsp+ nqrbh.

41:2 my hjyr mmzrx &dq yqr`hv lrglv ytn lpnyv gvym vmlkym yrd ytn kjpr xrbv kqs ndp qstv.

41:3 yrdpm yjbvr slvm `rx brglyv l` ybv`.

41:4 my-pjl vjsh qr` hdrvt mr`s `ny yhvh r`svn v`t-`xrnym `ny-hv`.

41:5 r`v `yym vyyr`v q&vt h`r& yxrdv qrbv vy`tyvn.

41:6 `ys `t-rjhv yjzrv vl`xyv y`mr xzq.

41:7 vyxzq xrs `t-&rp mxlyq p+ys `t-hvlm pjm `mr ldbq +vb hv` vyxzqhv bm$mrym l` ymv+.

41:8 v`th ysr`l jbdy yjqb `sr bxrtyk zrj `brhm `hby.

41:9 `sr hxzqtyk mq&vt h`r& vm`&ylyh qr`tyk v`mr lk jbdy-`th bxrtyk vl` m`$tyk.

41:10 `l-tyr` ky jmk-`ny `l-tstj ky-`ny `lhyk `m&tyk `p-jzrtyk `p- tmktyk bymyn &dqy.

41:11 hn ybsv vyklmv kl hnxrym bk yhyv k`yn vy`bdv `nsy rybk.

41:12 tbqsm vl` tm&`m `nsy m&tk yhyv k`yn vk`p$ `nsy mlxmtk.

41:13 ky `ny yhvh `lhyk mxzyq ymynk h`mr lk `l-tyr` `ny jzrtyk.

41:14 `l-tyr`y tvljt yjqb mty ysr`l `ny jzrtyk n`m-yhvh vg`lk qdvs ysr`l.

41:15 hnh smtyk lmvrg xrv& xds bjl pypyvt tdvs hrym vtdq vgbjvt km& tsym.

41:16 tzrm vrvx ts`m v$jrh tpy& `vtm v`th tgyl byhvh bqdvs ysr`l tthll.

41:17 hjnyym vh`byvnym mbqsym mym v`yn lsvnm b&m` nsth `ny yhvh `jnm `lhy ysr`l l` `jzbm.

41:18 `ptx jl-spyym nhrvt vbtvk bqjvt mjynvt `sym mdbr l`gm-mym v`r& &yh lmv&`y mym.

41:19 `tn bmdbr `rz s+h vhd$ vj& smn `sym bjrbh brvs tdhr vt`svr yxdv.

41:20 lmjn yr`v vydjv vysymv vyskylv yxdv ky yd-yhvh jsth z`t vqdvs ysr`l br`h.

41:21 qrbv rybkm y`mr yhvh hgysv j&mvtykm y`mr mlk yjqb.

41:22 ygysv vygydv lnv `t `sr tqrynh hr`snvt mh hnh hgydv vnsymh lbnv vndjh `xrytn `v hb`vt hsmyjnv.

41:23 hgydv h`tyvt l`xvr vndjh ky `lhym `tm `p-ty+ybv vtrjv vnstjh vnr` yxdv.

41:24 hn-`tm m`yn vpjlkm m`pj tvjbh ybxr bkm.

41:25 hjyrvty m&pvn vy`t mmzrx-sms yqr` bsmy vyb` $gnym kmv-xmr vkmv yv&r yrm$-+y+.

41:26 my-hgyd mr`s vndjh vmlpnym vn`mr &dyq `p `yn-mgyd `p `yn msmyj `p `yn-smj `mrykm.

41:27 r`svn l&yvn hnh hnm vlyrvslm mbsr `tn.

41:28 v`r` v`yn `ys vm`lh v`yn yvj& v`s`lm vysybv dbr.

41:29 hn klm `vn `p$ mjsyhm rvx vthv n$kyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase