Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

42:1 hn jbdy `tmk-bv bxyry r&th npsy ntty rvxy jlyv msp+ lgvym yv&y`.

42:2 l` y&jq vl` ys` vl`-ysmyj bxv& qvlv.

42:3 qnh r&v& l` ysbvr vpsth khh l` ykbnh l`mt yv&y` msp+.

42:4 l` ykhh vl` yrv& jd-ysym b`r& msp+ vltvrtv `yym yyxylv.

42:5 kh-`mr h`l yhvh bvr` hsmym vnv+yhm rqj h`r& v&`&`yh ntn nsmh ljm jlyh vrvx lhlkym bh.

42:6 `ny yhvh qr`tyk b&dq v`xzq bydk v`&rk v`tnk lbryt jm l`vr gvym.

42:7 lpqx jynym jvrvt lhv&y` mm$gr `$yr mbyt kl` ysby xsk.

42:8 `ny yhvh hv` smy vkbvdy l`xr l`-`tn vthlty lp$ylym.

42:9 hr`snvt hnh-b`v vxdsvt `ny mgyd b+rm t&mxnh `smyj `tkm.

42:10 syrv lyhvh syr xds thltv mq&h h`r& yvrdy hym vml`v `yym vysbyhm.

42:11 ys`v mdbr vjryv x&rym tsb qdr yrnv ysby $lj mr`s hrym y&vxv.

42:12 ysymv lyhvh kbvd vthltv b`yym ygydv.

42:13 yhvh kgbvr y&` k`ys mlxmvt yjyr qn`h yryj `p-y&ryx jl-`ybyv ytgbr.

42:14 hxsyty mjvlm `xrys `t`pq kyvldh `pjh `sm v`s`p yxd.

42:15 `xryb hrym vgbjvt vkl-jsbm `vbys vsmty nhrvt l`yym v`gmym `vbys.

42:16 vhvlkty jvrym bdrk l` ydjv bntybvt l`-ydjv `drykm `sym mxsk lpnyhm l`vr vmjqsym lmysvr `lh hdbrym jsytm vl` jzbtym.

42:17 n$gv `xvr ybsv bst hb+xym bp$l h`mrym lm$kh `tm `lhynv.

42:18 hxrsym smjv vhjvrym hby+v lr`vt.

42:19 my jvr ky `m-jbdy vxrs kml`ky `slx my jvr kmslm vjvr kjbd yhvh.

42:20 r`yt rbvt vl` tsmr pqvx `znym vl` ysmj.

42:21 yhvh xp& lmjn &dqv ygdyl tvrh vy`dyr.

42:22 vhv` jm-bzvz vs$vy hpx bxvrym klm vbbty kl`ym hxb`v hyv lbz v`yn m&yl ms$h v`yn-`mr hsb.

42:23 my bkm y`zyn z`t yqsb vysmj l`xvr.

42:24 my-ntn lmsv$h yjqb vysr`l lbzzym hlv` yhvh zv x+`nv lv vl`- `bv bdrkyv hlvk vl` smjv btvrtv.

42:25 vyspk jlyv xmh `pv vjzvz mlxmh vtlh+hv m$byb vl` ydj vtbjr- bv vl`-ysym jl-lb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase