Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

44:1 vjth smj yjqb jbdy vysr`l bxrty bv.

44:2 kh-`mr yhvh jsk vy&rk mb+n yjzrk `l-tyr` jbdy yjqb vysrvn bxrty bv.

44:3 ky `&q-mym jl-&m` vnzlym jl-ybsh `&q rvxy jl-zrjk vbrkty jl- &`&`yk.

44:4 v&mxv bbyn x&yr kjrbym jl-ybly-mym.

44:5 zh y`mr lyhvh `ny vzh yqr` bsm-yjqb vzh yktb ydv lyhvh vbsm ysr`l yknh.

44:6 kh-`mr yhvh mlk-ysr`l vg`lv yhvh &b`vt `ny r`svn v`ny `xrvn vmbljdy `yn `lhym.

44:7 vmy-kmvny yqr` vygydh vyjrkh ly msvmy jm-jvlm v`tyvt v`sr tb`nh ygydv lmv.

44:8 `l-tpxdv v`l-trhv hl` m`z hsmjtyk vhgdty v`tm jdy hys `lvh mbljdy v`yn &vr bl-ydjty.

44:9 y&ry-p$l klm thv vxmvdyhm bl-yvjylv vjdyhm hmh bl-yr`v vbl- ydjv lmjn ybsv.

44:10 my-y&r `l vp$l n$k lblty hvjyl.

44:11 hn kl-xbryv ybsv vxrsym hmh m`dm ytqb&v klm yjmdv ypxdv ybsv yxd.

44:12 xrs brzl mj&d vpjl bpxm vbmqbvt y&rhv vypjlhv bzrvj kxv gm- rjb v`yn kx l`-sth mym vyyjp.

44:13 xrs j&ym n+h qv yt`rhv bsrd yjshv bmq&jvt vbmxvgh yt`rhv vyjshv ktbnyt `ys ktp`rt `dm lsbt byt.

44:14 lkrt-lv `rzym vyqx trzh v`lvn vy`m&-lv bj&y-yjr n+j `rn vgsm ygdl.

44:15 vhyh l`dm lbjr vyqx mhm vyxm `p-ysyq v`ph lxm `p-ypjl-`l vystxv jshv p$l vy$gd-lmv.

44:16 x&yv srp bmv-`s jl-x&yv bsr y`kl y&lh &ly vysbj `p-yxm vy`mr h`x xmvty r`yty `vr.

44:17 vs`rytv l`l jsh lp$lv y$gvd-lv vystxv vytpll `lyv vy`mr h&ylny ky `ly `th.

44:18 l` ydjv vl` ybynv ky +x mr`vt jynyhm mhskyl lbtm.

44:19 vl`-ysyb `l-lbv vl` djt vl`-tbvnh l`mr x&yv srpty bmv-`s v`p `pyty jl-gxlyv lxm `&lh bsr v`kl vytrv ltvjbh `jsh lbvl j& `$gvd.

44:20 rjh `pr lb hvtl h+hv vl`-y&yl `t-npsv vl` y`mr hlv` sqr bymyny.

44:21 zkr-`lh yjqb vysr`l ky jbdy-`th y&rtyk jbd-ly `th ysr`l l` tnsny.

44:22 mxyty kjb psjyk vkjnn x+`vtyk svbh `ly ky g`ltyk.

44:23 rnv smym ky-jsh yhvh hryjv txtyvt `r& p&xv hrym rnh yjr vkl- j& bv ky-g`l yhvh yjqb vbysr`l ytp`r.

44:24 kh-`mr yhvh g`lk vy&rk mb+n `nky yhvh jsh kl n+h smym lbdy rqj h`r& my `ty.

44:25 mpr `tvt bdym vq$mym yhvll msyb xkmym `xvr vdjtm yskl.

44:26 mqym dbr jbdv vj&t ml`kyv yslym h`mr lyrvslm tvsb vljry yhvdh tbnynh vxrbvtyh `qvmm.

44:27 h`mr l&vlh xrby vnhrtyk `vbys.

44:28 h`mr lkvrs rjy vkl-xp&y yslm vl`mr lyrvslm tbnh vhykl tv$d.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase