Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

47:1 rdy vsby jl-jpr btvlt bt-bbl sby-l`r& `yn-k$` bt-ksdym ky l` tv$ypy yqr`v-lk rkh vjngh.

47:2 qxy rxym v+xny qmx gly &mtk xspy-sbl gly-svq jbry nhrvt.

47:3 tgl jrvtk gm tr`h xrptk nqm `qx vl` `pgj `dm.

47:4 g`lnv yhvh &b`vt smv qdvs ysr`l.

47:5 sby dvmm vb`y bxsk bt-ksdym ky l` tv$ypy yqr`v-lk gbrt mmlkvt.

47:6 q&pty jl-jmy xllty nxlty v`tnm bydk l`-smt lhm rxmym jl-zqn hkbdt jlk m`d.

47:7 vt`mry ljvlm `hyh gbrt jd l`-smt `lh jl-lbk l` zkrt `xryth.

47:8 vjth smjy-z`t jdynh hyvsbt lb+x h`mrh blbbh `ny v`p$y jvd l` `sb `lmnh vl` `dj skvl.

47:9 vtb`nh lk sty-`lh rgj byvm `xd skvl v`lmn ktmm b`v jlyk brb kspyk bj&mt xbryk m`d.

47:10 vtb+xy brjtk `mrt `yn r`ny xkmtk vdjtk hy` svbbtk vt`mry blbk `ny v`p$y jvd.

47:11 vb` jlyk rjh l` tdjy sxrh vtpl jlyk hvh l` tvkly kprh vtb` jlyk pt`m sv`h l` tdjy.

47:12 jmdy-n` bxbryk vbrb kspyk b`sr ygjt mnjvryk `vly tvkly hvjyl `vly tjrv&y.

47:13 nl`yt brb j&tyk yjmdv-n` vyvsyjk hbrv smym hxzym bkvkbym mvdyjm lxdsym m`sr yb`v jlyk.

47:14 hnh hyv kqs `s srptm l`-y&ylv `t-npsm myd lhbh `yn-gxlt lxmm `vr lsbt ngdv.

47:15 kn hyv-lk `sr ygjt $xryk mnjvryk `ys ljbrv tjv `yn mvsyjk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase