Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

48:1 smjv-z`t byt-yjqb hnqr`ym bsm ysr`l vmmy yhvdh y&`v hnsbjym bsm yhvh vb`lhy ysr`l yzkyrv l` b`mt vl` b&dqh.

48:2 ky-mjyr hqds nqr`v vjl-`lhy ysr`l n$mkv yhvh &b`vt smv.

48:3 hr`snvt m`z hgdty vmpy y&`v v`smyjm pt`m jsyty vtb`nh.

48:4 mdjty ky qsh `th vgyd brzl jrpk vm&xk nxvsh.

48:5 v`gyd lk m`z b+rm tbv` hsmjtyk pn-t`mr j&by jsm vp$ly vn$ky &vm.

48:6 smjt xzh klh v`tm hlv` tgydv hsmjtyk xdsvt mjth vn&rvt vl` ydjtm.

48:7 jth nbr`v vl` m`z vlpny-yvm vl` smjtm pn-t`mr hnh ydjtyn.

48:8 gm l`-smjt gm l` ydjt gm m`z l`-ptxh `znk ky ydjty bgvd tbgvd vpsj mb+n qr` lk.

48:9 lmjn smy ``ryk `py vthlty `x+m-lk lblty hkrytk.

48:10 hnh &rptyk vl` bk$p bxrtyk bkvr jny.

48:11 lmjny lmjny `jsh ky `yk yxl vkbvdy l`xr l`-`tn.

48:12 smj `ly yjqb vysr`l mqr`y `ny-hv` `ny r`svn `p `ny `xrvn.

48:13 `p-ydy y$dh `r& vymyny +pxh smym qr` `ny `lyhm yjmdv yxdv.

48:14 hqb&v klkm vsmjv my bhm hgyd `t-`lh yhvh `hbv yjsh xp&v bbbl vzrjv ksdym.

48:15 `ny `ny dbrty `p-qr`tyv hby`tyv vh&lyx drkv.

48:16 qrbv `ly smjv-z`t l` mr`s b$tr dbrty mjt hyvth sm `ny vjth `dny yhvh slxny vrvxv.

48:17 kh-`mr yhvh g`lk qdvs ysr`l `ny yhvh `lhyk mlmdk lhvjyl mdrykk bdrk tlk.

48:18 lv` hqsbt lm&vty vyhy knhr slvmk v&dqtk kgly hym.

48:19 vyhy kxvl zrjk v&`&`y mjyk kmjtyv l`-ykrt vl`-ysmd smv mlpny.

48:20 &`v mbbl brxv mksdym bqvl rnh hgydv hsmyjv z`t hv&y`vh jd- q&h h`r& `mrv g`l yhvh jbdv yjqb.

48:21 vl` &m`v bxrbvt hvlykm mym m&vr hzyl lmv vybqj-&vr vyzbv mym.

48:22 `yn slvm `mr yhvh lrsjym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase