Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

49:1 smjv `yym `ly vhqsybv l`mym mrxvq yhvh mb+n qr`ny mmjy `my hzkyr smy.

49:2 vysm py kxrb xdh b&l ydv hxby`ny vysymny lx& brvr b`sptv h$tyrny.

49:3 vy`mr ly jbdy-`th ysr`l `sr-bk `tp`r.

49:4 v`ny `mrty lryq ygjty lthv vhbl kxy klyty `kn msp+y `t-yhvh vpjlty `t-`lhy.

49:5 vjth `mr yhvh y&ry mb+n ljbd lv lsvbb yjqb `lyv vysr`l l` y`$p v`kbd bjyny yhvh v`lhy hyh jzy.

49:6 vy`mr nql mhyvtk ly jbd lhqym `t-sb+y yjqb vn&yry ysr`l lhsyb vnttyk l`vr gvym lhyvt ysvjty jd-q&h h`r&.

49:7 kh `mr-yhvh g`l ysr`l qdvsv lbzh-nps lmtjb gvy ljbd mslym mlkym yr`v vqmv srym vystxvv lmjn yhvh `sr n`mn qds ysr`l vybxrk.

49:8 kh `mr yhvh bjt r&vn jnytyk vbyvm ysvjh jzrtyk v`&rk v`tnk lbryt jm lhqym `r& lhnxyl nxlvt smmvt.

49:9 l`mr l`$vrym &`v l`sr bxsk hglv jl-drkym yrjv vbkl-spyym mrjytm.

49:10 l` yrjbv vl` y&m`v vl`-ykm srb vsms ky-mrxmm ynhgm vjl-mbvjy mym ynhlm.

49:11 vsmty kl-hry ldrk vm$lty yrmvn.

49:12 hnh-`lh mrxvq yb`v vhnh-`lh m&pvn vmym v`lh m`r& $ynym.

49:13 rnv smym vgyly `r& yp&xv hrym rnh ky-nxm yhvh jmv vjnyv yrxm.

49:14 vt`mr &yvn jzbny yhvh v`dny skxny.

49:15 htskx `sh jvlh mrxm bn-b+nh gm-`lh tskxnh v`nky l` `skxk.

49:16 hn jl-kpym xqtyk xvmtyk ngdy tmyd.

49:17 mhrv bnyk mhr$yk vmxrbyk mmk y&`v.

49:18 s`y-$byb jynyk vr`y klm nqb&v b`v-lk xy-`ny n`m-yhvh ky klm kjdy tlbsy vtqsrym kklh.

49:19 ky xrbtyk vsmmtyk v`r& hr$tyk ky jth t&ry myvsb vrxqv mbljyk.

49:20 jvd y`mrv b`znyk bny sklyk &r-ly hmqvm gsh-ly v`sbh.

49:21 v`mrt blbbk my yld-ly `t-`lh v`ny skvlh vglmvdh glh v$vrh v`lh my gdl hn `ny ns`rty lbdy `lh `yph hm.

49:22 kh-`mr `dny yhvh hnh `s` `l-gvym ydy v`l-jmym `rym n$y vhby`v bnyk bx&n vbntyk jl-ktp tns`nh.

49:23 vhyv mlkym `mnyk vsrvtyhm mynyqtyk `pym `r& ystxvv lk vjpr rglyk ylxkv vydjt ky-`ny yhvh `sr l`-ybsv qvy.

49:24 hyqx mgbvr mlqvx v`m-sby &dyq yml+.

49:25 ky-kh `mr yhvh gm-sby gbvr yqx vmlqvx jry& yml+ v`t-yrybk `nky `ryb v`t-bnyk `nky `vsyj.

49:26 vh`klty `t-mvnyk `t-bsrm vkj$y$ dmm yskrvn vydjv kl-bsr ky `ny yhvh mvsyjk vg`lk `byr yjqb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase