Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

50:1 kh `mr yhvh `y zh $pr krytvt `mkm `sr slxtyh `v my mnvsy `sr- mkrty `tkm lv hn bjvntykm nmkrtm vbpsjykm slxh `mkm.

50:2 mdvj b`ty v`yn `ys qr`ty v`yn jvnh hq&vr q&rh ydy mpdvt v`m- `yn-by kx lh&yl hn bgjrty `xryb ym `sym nhrvt mdbr tb`s dgtm m`yn mym vtmt b&m`.

50:3 `lbys smym qdrvt vsq `sym k$vtm.

50:4 `dny yhvh ntn ly lsvn lmvdym ldjt ljvt `t-yjp dbr yjyr bbqr bbqr yjyr ly `zn lsmj klmvdym.

50:5 `dny yhvh ptx-ly `zn v`nky l` mryty `xvr l` n$vgty.

50:6 gvy ntty lmkym vlxyy lmr+ym pny l` h$trty mklmvt vrq.

50:7 v`dny yhvh yjzr-ly jl-kn l` nklmty jl-kn smty pny kxlmys v`dj ky-l` `bvs.

50:8 qrvb m&dyqy my-yryb `ty njmdh yxd my-bjl msp+y ygs `ly.

50:9 hn `dny yhvh yjzr-ly my-hv` yrsyjny hn klm kbgd yblv js y`klm.

50:10 my bkm yr` yhvh smj bqvl jbdv `sr hlk xskym v`yn ngh lv yb+x bsm yhvh vysjn b`lhyv.

50:11 hn klkm qdxy `s m`zry zyqvt lkv b`vr `skm vbzyqvt bjrtm mydy hyth-z`t lkm lmj&bh tskbvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase