Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

51:1 smjv `ly rdpy &dq mbqsy yhvh hby+v `l-&vr x&btm v`l-mqbt bvr nqrtm.

51:2 hby+v `l-`brhm `bykm v`l-srh txvllkm ky-`xd qr`tyv v`brkhv v`rbhv.

51:3 ky-nxm yhvh &yvn nxm kl-xrbtyh vysm mdbrh kjdn vjrbth kgn- yhvh ssvn vsmxh ym&` bh tvdh vqvl zmrh.

51:4 hqsybv `ly jmy vl`vmy `ly h`zynv ky tvrh m`ty t&` vmsp+y l`vr jmym `rgyj.

51:5 qrvb &dqy y&` ysjy vzrjy jmym ysp+v `ly `yym yqvv v`l-zrjy yyxlvn.

51:6 s`v lsmym jynykm vhby+v `l-h`r& mtxt ky-smym kjsn nmlxv vh`r& kbgd tblh vysbyh kmv-kn ymvtvn vysvjty ljvlm thyh v&dqty l` txt.

51:7 smjv `ly ydjy &dq jm tvrty blbm `l-tyr`v xrpt `nvs vmgdptm `l- txtv.

51:8 ky kbgd y`klm js vk&mr y`klm $$ v&dqty ljvlm thyh vysvjty ldvr dvrym.

51:9 jvry jvry lbsy-jz zrvj yhvh jvry kymy qdm drvt jvlmym hlv` `t- hy` hmx&bt rhb mxvllt tnyn.

51:10 hlv` `t-hy` hmxrbt ym my thvm rbh hsmh mjmqy-ym drk ljbr g`vlym.

51:11 vpdvyy yhvh ysvbvn vb`v &yvn brnh vsmxt jvlm jl-r`sm ssvn vsmxh ysygvn n$v ygvn v`nxh.

51:12 `nky `nky hv` mnxmkm my-`t vtyr`y m`nvs ymvt vmbn-`dm x&yr yntn.

51:13 vtskx yhvh jsk nv+h smym vy$d `r& vtpxd tmyd kl-hyvm mpny xmt hm&yq k`sr kvnn lhsxyt v`yh xmt hm&yq.

51:14 mhr &jh lhptx vl`-ymvt lsxt vl` yx$r lxmv.

51:15 v`nky yhvh `lhyk rgj hym vyhmv glyv yhvh &b`vt smv.

51:16 v`sym dbry bpyk vb&l ydy k$ytyk ln+j smym vly$d `r& vl`mr l&yvn jmy-`th.

51:17 htjvrry htjvrry qvmy yrvslm `sr styt myd yhvh `t-kv$ xmtv `t- qbjt kv$ htrjlh styt m&yt.

51:18 `yn-mnhl lh mkl-bnym yldh v`yn mxzyq bydh mkl-bnym gdlh.

51:19 stym hnh qr`tyk my ynvd lk hsd vhsbr vhrjb vhxrb my `nxmk.

51:20 bnyk jlpv skbv br`s kl-xv&vt ktv` mkmr hml`ym xmt-yhvh gjrt `lhyk.

51:21 lkn smjy-n` z`t jnyh vskrt vl` myyn.

51:22 kh-`mr `dnyk yhvh v`lhyk yryb jmv hnh lqxty mydk `t-kv$ htrjlh `t-qbjt kv$ xmty l`-tv$ypy lstvth jvd.

51:23 vsmtyh byd-mvgyk `sr-`mrv lnpsk sxy vnjbrh vtsymy k`r& gvk vkxv& ljbrym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase