Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 57

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

57:1 h&dyq `bd v`yn `ys sm jl-lb v`nsy-x$d n`$pym b`yn mbyn ky- mpny hrjh n`$p h&dyq.

57:2 ybv` slvm ynvxv jl-mskbvtm hlk nkxv.

57:3 v`tm qrbv-hnh bny jnnh zrj mn`p vtznh.

57:4 jl-my ttjngv jl-my trxybv ph t`rykv lsvn hlv`-`tm yldy-psj zrj sqr.

57:5 hnxmym b`lym txt kl-j& rjnn sx+y hyldym bnxlym txt $jpy h$ljym.

57:6 bxlqy-nxl xlqk hm hm gvrlk gm-lhm spkt n$k hjlyt mnxh hjl `lh `nxm.

57:7 jl hr-gbh vns` smt mskbk gm-sm jlyt lzbx zbx.

57:8 v`xr hdlt vhmzvzh smt zkrvnk ky m`ty glyt vtjly hrxbt mskbk vtkrt-lk mhm `hbt mskbm yd xzyt.

57:9 vtsry lmlk bsmn vtrby rqxyk vtslxy &ryk jd-mrxq vtspyly jd- s`vl.

57:10 brb drkk ygjt l` `mrt nv`s xyt ydk m&`t jl-kn l` xlyt.

57:11 v`t-my d`gt vtyr`y ky tkzby v`vty l` zkrt l`-smt jl-lbk hl` `ny mxsh vmjlm v`vty l` tyr`y.

57:12 `ny `gyd &dqtk v`t-mjsyk vl` yvjylvk.

57:13 bzjqk y&ylk qbv&yk v`t-klm ys`-rvx yqx-hbl vhxv$h by ynxl- `r& vyyrs hr-qdsy.

57:14 v`mr $lv-$lv pnv-drk hrymv mksvl mdrk jmy.

57:15 ky kh `mr rm vns` skn jd vqdvs smv mrvm vqdvs `skvn v`t-dk` vspl-rvx lhxyvt rvx splym vlhxyvt lb ndk`ym.

57:16 ky l` ljvlm `ryb vl` ln&x `q&vp ky-rvx mlpny yj+vp vnsmvt `ny jsyty.

57:17 bjvn b&jv q&pty v`khv h$tr v`q&p vylk svbb bdrk lbv.

57:18 drkyv r`yty v`rp`hv v`nxhv v`slm nxmym lv vl`blyv.

57:19 bvr` nvb sptym slvm slvm lrxvq vlqrvb `mr yhvh vrp`tyv.

57:20 vhrsjym kym ngrs ky hsq+ l` yvkl vygrsv mymyv rps v+y+.

57:21 `yn slvm `mr `lhy lrsjym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase