Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 61

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

61:1 rvx `dny yhvh jly yjn msx yhvh `ty lbsr jnvym slxny lxbs lnsbry-lb lqr` lsbvym drvr vl`$vrym pqx-qvx.

61:2 lqr` snt-r&vn lyhvh vyvm nqm l`lhynv lnxm kl-`blym.

61:3 lsvm l`bly &yvn ltt lhm p`r txt `pr smn ssvn txt `bl mj+h thlh txt rvx khh vqr` lhm `yly h&dq m+j yhvh lhtp`r.

61:4 vbnv xrbvt jvlm smmvt r`snym yqvmmv vxdsv jry xrb smmvt dvr vdvr.

61:5 vjmdv zrym vrjv &`nkm vbny nkr `krykm vkrmykm.

61:6 v`tm khny yhvh tqr`v msrty `lhynv y`mr lkm xyl gvym t`klv vbkbvdm ttymrv.

61:7 txt bstkm msnh vklmh yrnv xlqm lkn b`r&m msnh yyrsv smxt jvlm thyh lhm.

61:8 ky `ny yhvh `hb msp+ sn` gzl bjvlh vntty pjltm b`mt vbryt jvlm `krvt lhm.

61:9 vnvdj bgvym zrjm v&`&`yhm btvk hjmym kl-r`yhm ykyrvm ky hm zrj brk yhvh.

61:10 svs `sys byhvh tgl npsy b`lhy ky hlbysny bgdy-ysj mjyl &dqh yj+ny kxtn ykhn p`r vkklh tjdh klyh.

61:11 ky k`r& tv&y` &mxh vkgnh zrvjyh t&myx kn `dny yhvh y&myx &dqh vthlh ngd kl-hgvym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase