Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 63

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

63:1 my-zh b` m`dvm xmv& bgdym mb&rh zh hdvr blbvsv &jh brb kxv `ny mdbr b&dqh rb lhvsyj.

63:2 mdvj `dm llbvsk vbgdyk kdrk bgt.

63:3 pvrh drkty lbdy vmjmym `yn-`ys `ty v`drkm b`py v`rm$m bxmty vyz n&xm jl-bgdy vkl-mlbvsy `g`lty.

63:4 ky yvm nqm blby vsnt g`vly b`h.

63:5 v`by+ v`yn jzr v`stvmm v`yn $vmk vtvsj ly zrjy vxmty hy` $mktny.

63:6 v`bv$ jmym b`py v`skrm bxmty v`vryd l`r& n&xm.

63:7 x$dy yhvh `zkyr thlt yhvh kjl kl `sr-gmlnv yhvh vrb-+vb lbyt ysr`l `sr-gmlm krxmyv vkrb x$dyv.

63:8 vy`mr `k-jmy hmh bnym l` ysqrv vyhy lhm lmvsyj.

63:9 bkl-&rtm l` &r vml`k pnyv hvsyjm b`hbtv vbxmltv hv` g`lm vyn+lm vyns`m kl-ymy jvlm.

63:10 vhmh mrv vj&bv `t-rvx qdsv vyhpk lhm l`vyb hv` nlxm-bm.

63:11 vyzkr ymy-jvlm msh jmv `yh hmjlm mym `t rjy &`nv `yh hsm bqrbv `t-rvx qdsv.

63:12 mvlyk lymyn msh zrvj tp`rtv bvqj mym mpnyhm ljsvt lv sm jvlm.

63:13 mvlykm bthmvt k$v$ bmdbr l` ykslv.

63:14 kbhmh bbqjh trd rvx yhvh tnyxnv kn nhgt jmk ljsvt lk sm tp`rt.

63:15 hb+ msmym vr`h mzbl qdsk vtp`rtk `yh qn`tk vgbvrtk hmvn mjyk vrxmyk `ly ht`pqv.

63:16 ky-`th `bynv ky `brhm l` ydjnv vysr`l l` ykyrnv `th yhvh `bynv g`lnv mjvlm smk.

63:17 lmh ttjnv yhvh mdrkyk tqsyx lbnv myr`tk svb lmjn jbdyk sb+y nxltk.

63:18 lm&jr yrsv jm-qdsk &rynv bv$$v mqdsk.

63:19 hyynv mjvlm l`-mslt bm l`-nqr` smk jlyhm lv`-qrjt smym yrdt mpnyk hrym nzlv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase