Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 65

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

65:1 ndrsty llv` s`lv nm&`ty ll` bqsny `mrty hnny hnny `l-gvy l`- qr` bsmy.

65:2 prsty ydy kl-hyvm `l-jm $vrr hhlkym hdrk l`-+vb `xr mxsbtyhm.

65:3 hjm hmkjy$ym `vty jl-pny tmyd zbxym bgnvt vmq+rym jl-hlbnym.

65:4 hysbym bqbrym vbn&vrym ylynv h`klym bsr hxzyr vprq pglym klyhm.

65:5 h`mrym qrb `lyk `l-tgs-by ky qdstyk `lh jsn b`py `s yqdt kl- hyvm.

65:6 hnh ktvbh lpny l` `xsh ky `m-slmty vslmty jl-xyqm.

65:7 jvntykm vjvnt `bvtykm yxdv `mr yhvh `sr q+rv jl-hhrym vjl- hgbjvt xrpvny vmdty pjltm r`snh jl-xyqm.

65:8 kh `mr yhvh k`sr ym&` htyrvs b`skvl v`mr `l-tsxythv ky brkh bv kn `jsh lmjn jbdy lblty hsxyt hkl.

65:9 vhv&`ty myjqb zrj vmyhvdh yvrs hry vyrsvh bxyry vjbdy ysknv- smh.

65:10 vhyh hsrvn lnvh-&`n vjmq jkvr lrb& bqr ljmy `sr drsvny.

65:11 v`tm jzby yhvh hskxym `t-hr qdsy hjrkym lgd slxn vhmml`ym lmny mm$k.

65:12 vmnyty `tkm lxrb vklkm l+bx tkrjv yjn qr`ty vl` jnytm dbrty vl` smjtm vtjsv hrj bjyny vb`sr l`-xp&ty bxrtm.

65:13 lkn kh-`mr `dny yhvh hnh jbdy y`klv v`tm trjbv hnh jbdy ystv v`tm t&m`v hnh jbdy ysmxv v`tm tbsv.

65:14 hnh jbdy yrnv m+vb lb v`tm t&jqv mk`b lb vmsbr rvx tylylv.

65:15 vhnxtm smkm lsbvjh lbxyry vhmytk `dny yhvh vljbdyv yqr` sm `xr.

65:16 `sr hmtbrk b`r& ytbrk b`lhy `mn vhnsbj b`r& ysbj b`lhy `mn ky nskxv h&rvt hr`snvt vky n$trv mjyny.

65:17 ky-hnny bvr` smym xdsym v`r& xdsh vl` tzkrnh hr`snvt vl` tjlynh jl-lb.

65:18 ky-`m-sysv vgylv jdy-jd `sr `ny bvr` ky hnny bvr` `t-yrvslm gylh vjmh msvs.

65:19 vglty byrvslm vssty bjmy vl`-ysmj bh jvd qvl bky vqvl zjqh.

65:20 l`-yhyh msm jvd jvl ymym vzqn `sr l`-yml` `t-ymyv ky hnjr bn- m`h snh ymvt vhxv+` bn-m`h snh yqll.

65:21 vbnv btym vysbv vn+jv krmym v`klv prym.

65:22 l` ybnv v`xr ysb l` y+jv v`xr y`kl ky-kymy hj& ymy jmy vmjsh ydyhm yblv bxyry.

65:23 l` yygjv lryq vl` yldv lbhlh ky zrj brvky yhvh hmh v&`&`yhm `tm.

65:24 vhyh +rm-yqr`v v`ny `jnh jvd hm mdbrym v`ny `smj.

65:25 z`b v+lh yrjv k`xd v`ryh kbqr y`kl-tbn vnxs jpr lxmv l`-yrjv vl`-ysxytv bkl-hr qdsy `mr yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase