Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

2:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

2:2 hlk vqr`t b`zny yrvslm l`mr kh `mr yhvh zkrty lk x$d njvryk `hbt klvltyk lktk `xry bmdbr b`r& l` zrvjh.

2:3 qds ysr`l lyhvh r`syt tbv`th kl-`klyv y`smv rjh tb` `lyhm n`m- yhvh.

2:4 smjv dbr-yhvh byt yjqb vkl-mspxvt byt ysr`l.

2:5 kh `mr yhvh mh-m&`v `bvtykm by jvl ky rxqv mjly vylkv `xry hhbl vyhblv.

2:6 vl` `mrv `yh yhvh hmjlh `tnv m`r& m&rym hmvlyk `tnv bmdbr b`r& jrbh vsvxh b`r& &yh v&lmvt b`r& l`-jbr bh `ys vl`-ysb `dm sm.

2:7 v`by` `tkm `l-`r& hkrml l`kl pryh v+vbh vtb`v vt+m`v `t-`r&y vnxlty smtm ltvjbh.

2:8 hkhnym l` `mrv `yh yhvh vtpsy htvrh l` ydjvny vhrjym psjv by vhnby`ym nb`v bbjl v`xry l`-yvjlv hlkv.

2:9 lkn jd `ryb `tkm n`m-yhvh v`t-bny bnykm `ryb.

2:10 ky jbrv `yy ktyym vr`v vqdr slxv vhtbvnnv m`d vr`v hn hyth kz`t.

2:11 hhymyr gvy `lhym vhmh l` `lhym vjmy hmyr kbvdv blv` yvjyl.

2:12 smv smym jl-z`t vsjrv xrbv m`d n`m-yhvh.

2:13 ky-stym rjvt jsh jmy `ty jzbv mqvr mym xyym lx&b lhm b`rvt b`rt nsbrym `sr l`-yklv hmym.

2:14 hjbd ysr`l `m-ylyd byt hv` mdvj hyh lbz.

2:15 jlyv ys`gv kprym ntnv qvlm vysytv `r&v lsmh jryv n&th mbly ysb.

2:16 gm-bny-np vtxpn$ yrjvk qdqd.

2:17 hlv`-z`t tjsh-lk jzbk `t-yhvh `lhyk bjt mvlykk bdrk.

2:18 vjth mh-lk ldrk m&rym lstvt my sxvr vmh-lk ldrk `svr lstvt my nhr.

2:19 ty$rk rjtk vmsbvtyk tvkxk vdjy vr`y ky-rj vmr jzbk `t-yhvh `lhyk vl` pxdty `lyk n`m-`dny yhvh &b`vt.

2:20 ky mjvlm sbrty jlk ntqty mv$rtyk vt`mry l` `jbd ky jl-kl- gbjh gbhh vtxt kl-j& rjnn `t &jh znh.

2:21 v`nky n+jtyk srq klh zrj `mt v`yk nhpkt ly $vry hgpn nkryh.

2:22 ky `m-tkb$y bntr vtrby-lk bryt nktm jvnk lpny n`m `dny yhvh.

2:23 `yk t`mry l` n+m`ty `xry hbjlym l` hlkty r`y drkk bgy` djy mh jsyt bkrh qlh msrkt drkyh.

2:24 prh lmd mdbr b`vt npsv s`ph rvx t`nth my ysybnh kl-mbqsyh l` yyjpv bxdsh ym&`vnh.

2:25 mnjy rglk myxp vgvrnk m&m`h vt`mry nv`s lv` ky-`hbty zrym v`xryhm `lk.

2:26 kbst gnb ky ym&` kn hbysv byt ysr`l hmh mlkyhm sryhm vkhnyhm vnby`yhm.

2:27 `mrym lj& `by `th vl`bn `t yldtny ky-pnv `ly jrp vl` pnym vbjt rjtm y`mrv qvmh vhvsyjnv.

2:28 v`yh `lhyk `sr jsyt lk yqvmv `m-yvsyjvk bjt rjtk ky m$pr jryk hyv `lhyk yhvdh.

2:29 lmh trybv `ly klkm psjtm by n`m-yhvh.

2:30 lsv` hkyty `t-bnykm mv$r l` lqxv `klh xrbkm nby`ykm k`ryh msxyt.

2:31 hdvr `tm r`v dbr-yhvh hmdbr hyyty lysr`l `m `r& m`plyh mdvj `mrv jmy rdnv lv`-nbv` jvd `lyk.

2:32 htskx btvlh jdyh klh qsryh vjmy skxvny ymym `yn m$pr.

2:33 mh-ty+by drkk lbqs `hbh lkn gm `t-hrjvt lmdty `t-drkyk.

2:34 gm bknpyk nm&`v dm npsvt `byvnym nqyym l`-bmxtrt m&`tym ky jl-kl-`lh.

2:35 vt`mry ky nqyty `k sb `pv mmny hnny nsp+ `vtk jl-`mrk l` x+`ty.

2:36 mh-tzly m`d lsnvt `t-drkk gm mm&rym tbvsy k`sr-bst m`svr.

2:37 gm m`t zh t&`y vydyk jl-r`sk ky-m`$ yhvh bmb+xyk vl` t&lyxy lhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase