Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

5:1 sv++v bxv&vt yrvslm vr`v-n` vdjv vbqsv brxvbvtyh `m-tm&`v `ys `m-ys jsh msp+ mbqs `mvnh v`$lx lh.

5:2 v`m xy-yhvh y`mrv lkn lsqr ysbjv.

5:3 yhvh jynyk hlv` l`mvnh hkyth `tm vl`-xlv klytm m`nv qxt mv$r xzqv pnyhm m$lj m`nv lsvb.

5:4 v`ny `mrty `k-dlym hm nv`lv ky l` ydjv drk yhvh msp+ `lhyhm.

5:5 `lkh-ly `l-hgdlym v`dbrh `vtm ky hmh ydjv drk yhvh msp+ `lhyhm `k hmh yxdv sbrv jl ntqv mv$rvt.

5:6 jl-kn hkm `ryh myjr z`b jrbvt ysddm nmr sqd jl-jryhm kl-hyv&` mhnh y+rp ky rbv psjyhm j&mv msbvtyhm.

5:7 `y lz`t `$lvx-lk bnyk jzbvny vysbjv bl` `lhym v`sbj `vtm vyn`pv vbyt zvnh ytgddv.

5:8 $v$ym myznym mskym hyv `ys `l-`st rjhv y&hlv.

5:9 hjl-`lh lv`-`pqd n`m-yhvh v`m bgvy `sr-kzh l` ttnqm npsy.

5:10 jlv bsrvtyh vsxtv vklh `l-tjsv h$yrv n+ysvtyh ky lv` lyhvh hmh.

5:11 ky bgvd bgdv by byt ysr`l vbyt yhvdh n`m-yhvh.

5:12 kxsv byhvh vy`mrv l`-hv` vl`-tbv` jlynv rjh vxrb vrjb lv` nr`h.

5:13 vhnby`ym yhyv lrvx vhdbr `yn bhm kh yjsh lhm.

5:14 lkn kh-`mr yhvh `lhy &b`vt yjn dbrkm `t-hdbr hzh hnny ntn dbry bpyk l`s vhjm hzh j&ym v`kltm.

5:15 hnny mby` jlykm gvy mmrxq byt ysr`l n`m-yhvh gvy `ytn hv` gvy mjvlm hv` gvy l`-tdj lsnv vl` tsmj mh-ydbr.

5:16 `sptv kqbr ptvx klm gbvrym.

5:17 v`kl q&yrk vlxmk y`klv bnyk vbnvtyk y`kl &`nk vbqrk y`kl gpnk vt`ntk yrss jry mb&ryk `sr `th bv+x bhnh bxrb.

5:18 vgm bymym hhmh n`m-yhvh l`-`jsh `tkm klh.

5:19 vhyh ky t`mrv txt mh jsh yhvh `lhynv lnv `t-kl-`lh v`mrt `lyhm k`sr jzbtm `vty vtjbdv `lhy nkr b`r&km kn tjbdv zrym b`r& l` lkm.

5:20 hgydv z`t bbyt yjqb vhsmyjvh byhvdh l`mr.

5:21 smjv-n` z`t jm $kl v`yn lb jynym lhm vl` yr`v `znym lhm vl` ysmjv.

5:22 h`vty l`-tyr`v n`m-yhvh `m mpny l` txylv `sr-smty xvl gbvl lym xq-jvlm vl` yjbrnhv vytgjsv vl` yvklv vhmv glyv vl` yjbrnhv.

5:23 vljm hzh hyh lb $vrr vmvrh $rv vylkv.

5:24 vl`-`mrv blbbm nyr` n` `t-yhvh `lhynv hntn gsm vyrh vmlqvs bjtv sbjvt xqvt q&yr ysmr-lnv.

5:25 jvnvtykm h+v-`lh vx+`vtykm mnjv h+vb mkm.

5:26 ky-nm&`v bjmy rsjym ysvr ksk yqvsym h&ybv msxyt `nsym ylkdv.

5:27 kklvb ml` jvp kn btyhm ml`ym mrmh jl-kn gdlv vyjsyrv.

5:28 smnv jstv gm jbrv dbry-rj dyn l`-dnv dyn ytvm vy&lyxv vmsp+ `byvnym l` sp+v.

5:29 hjl-`lh l`-`pqd n`m-yhvh `m bgvy `sr-kzh l` ttnqm npsy.

5:30 smh vsjrvrh nhyth b`r&.

5:31 hnby`ym nb`v-bsqr vhkhnym yrdv jl-ydyhm vjmy `hbv kn vmh- tjsv l`xryth.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase