Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

12:1 &dyq `th yhvh ky `ryb `lyk `k msp+ym `dbr `vtk mdvj drk rsjym &lxh slv kl-bgdy bgd.

12:2 n+jtm gm-srsv ylkv gm-jsv pry qrvb `th bpyhm vrxvq mklyvtyhm.

12:3 v`th yhvh ydjtny tr`ny vbxnt lby `tk htqm k&`n l+bxh vhqdsm lyvm hrgh.

12:4 jd-mty t`bl h`r& vjsb kl-hsdh yybs mrjt ysby-bh $pth bhmvt vjvp ky `mrv l` yr`h `t-`xrytnv.

12:5 ky `t-rglym r&th vyl`vk v`yk ttxrh `t-h$v$ym vb`r& slvm `th bv+x v`yk tjsh bg`vn hyrdn.

12:6 ky gm-`xyk vbyt-`byk gm-hmh bgdv bk gm-hmh qr`v `xryk ml` `l- t`mn bm ky-ydbrv `lyk +vbvt.

12:7 jzbty `t-byty n+sty `t-nxlty ntty `t-yddvt npsy bkp `ybyh.

12:8 hyth-ly nxlty k`ryh byjr ntnh jly bqvlh jl-kn sn`tyh.

12:9 hjy+ &bvj nxlty ly hjy+ $byb jlyh lkv `$pv kl-xyt hsdh htyv l`klh.

12:10 rjym rbym sxtv krmy b$$v `t-xlqty ntnv `t-xlqt xmdty lmdbr smmh.

12:11 smh lsmmh `blh jly smmh nsmh kl-h`r& ky `yn `ys sm jl-lb.

12:12 jl-kl-spym bmdbr b`v sddym ky xrb lyhvh `klh mq&h-`r& vjd- q&h h`r& `yn slvm lkl-bsr.

12:13 zrjv x+ym vq&ym q&rv nxlv l` yvjlv vbsv mtbv`tykm mxrvn `p- yhvh.

12:14 kh `mr yhvh jl-kl-skny hrjym hngjym bnxlh `sr-hnxlty `t-jmy `t-ysr`l hnny ntsm mjl `dmtm v`t-byt yhvdh `tvs mtvkm.

12:15 vhyh `xry ntsy `vtm `svb vrxmtym vhsbtym `ys lnxltv v`ys l`r&v.

12:16 vhyh `m-lmd ylmdv `t-drky jmy lhsbj bsmy xy-yhvh k`sr lmdv `t-jmy lhsbj bbjl vnbnv btvk jmy.

12:17 v`m l` ysmjv vntsty `t-hgvy hhv` ntvs v`bd n`m-yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase