Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

13:1 kh-`mr yhvh `ly hlvk vqnyt lk `zvr pstym vsmtv jl-mtnyk vbmym l` tb`hv.

13:2 v`qnh `t-h`zvr kdbr yhvh v`sm jl-mtny.

13:3 vyhy dbr-yhvh `ly snyt l`mr.

13:4 qx `t-h`zvr `sr qnyt `sr jl-mtnyk vqvm lk prth v+mnhv sm bnqyq h$lj.

13:5 v`lk v`+mnhv bprt k`sr &vh yhvh `vty.

13:6 vyhy mq& ymym rbym vy`mr yhvh `ly qvm lk prth vqx msm `t- h`zvr `sr &vytyk l+mnv-sm.

13:7 v`lk prth v`xpr v`qx `t-h`zvr mn-hmqvm `sr-+mntyv smh vhnh nsxt h`zvr l` y&lx lkl.

13:8 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

13:9 kh `mr yhvh kkh `sxyt `t-g`vn yhvdh v`t-g`vn yrvslm hrb.

13:10 hjm hzh hrj hm`nym lsmvj `t-dbry hhlkym bsrrvt lbm vylkv `xry `lhym `xrym ljbdm vlhstxvt lhm vyhy k`zvr hzh `sr l`-y&lx lkl.

13:11 ky k`sr ydbq h`zvr `l-mtny-`ys kn hdbqty `ly `t-kl-byt ysr`l v`t-kl-byt yhvdh n`m-yhvh lhyvt ly ljm vlsm vlthlh vltp`rt vl` smjv.

13:12 v`mrt `lyhm `t-hdbr hzh kh-`mr yhvh `lhy ysr`l kl-nbl yml` yyn v`mrv `lyk hydj l` ndj ky kl-nbl yml` yyn.

13:13 v`mrt `lyhm kh-`mr yhvh hnny mml` `t-kl-ysby h`r& hz`t v`t- hmlkym hysbym ldvd jl-k$`v v`t-hkhnym v`t-hnby`ym v`t kl-ysby yrvslm skrvn.

13:14 vnp&tym `ys `l-`xyv vh`bvt vhbnym yxdv n`m-yhvh l`-`xmvl vl`- `xv$ vl` `rxm mhsxytm.

13:15 smjv vh`zynv `l-tgbhv ky yhvh dbr.

13:16 tnv lyhvh `lhykm kbvd b+rm yxsk vb+rm ytngpv rglykm jl-hry nsp vqvytm l`vr vsmh l&lmvt ysyt ljrpl.

13:17 v`m l` tsmjvh bm$trym tbkh-npsy mpny gvh vdmj tdmj vtrd jyny dmjh ky nsbh jdr yhvh.

13:18 `mr lmlk vlgbyrh hspylv sbv ky yrd mr`svtykm j+rt tp`rtkm.

13:19 jry hngb $grv v`yn ptx hglt yhvdh klh hglt slvmym.

13:20 s`y jynykm vr`y hb`ym m&pvn `yh hjdr ntn-lk &`n tp`rtk.

13:21 mh-t`mry ky-ypqd jlyk v`t lmdt `tm jlyk `lpym lr`s hlv` xblym y`xzvk kmv `st ldh.

13:22 vky t`mry blbbk mdvj qr`ny `lh brb jvnk nglv svlyk nxm$v jqbyk.

13:23 hyhpk kvsy jvrv vnmr xbrbrtyv gm-`tm tvklv lhy+yb lmdy hrj.

13:24 v`py&m kqs-jvbr lrvx mdbr.

13:25 zh gvrlk mnt-mdyk m`ty n`m-yhvh `sr skxt `vty vtb+xy bsqr.

13:26 vgm-`ny xspty svlyk jl-pnyk vnr`h qlvnk.

13:27 n`pyk vm&hlvtyk zmt znvtk jl-gbjvt bsdh r`yty sqv&yk `vy lk yrvslm l` t+hry `xry mty jd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase