Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

15:1 vy`mr yhvh `ly `m-yjmd msh vsmv`l lpny `yn npsy `l-hjm hzh slx mjl-pny vy&`v.

15:2 vhyh ky-y`mrv `lyk `nh n&` v`mrt `lyhm kh-`mr yhvh `sr lmvt lmvt v`sr lxrb lxrb v`sr lrjb lrjb v`sr lsby lsby.

15:3 vpqdty jlyhm `rbj mspxvt n`m-yhvh `t-hxrb lhrg v`t-hklbym l$xb v`t-jvp hsmym v`t-bhmt h`r& l`kl vlhsxyt.

15:4 vnttym lzvjh lkl mmlkvt h`r& bgll mnsh bn-yxzqyhv mlk yhvdh jl `sr-jsh byrvslm.

15:5 ky my-yxml jlyk yrvslm vmy ynvd lk vmy y$vr ls`l lslm lk.

15:6 `t n+st `ty n`m-yhvh `xvr tlky v`+ `t-ydy jlyk v`sxytk nl`yty hnxm.

15:7 v`zrm bmzrh bsjry h`r& sklty `bdty `t-jmy mdrkyhm lv`-sbv.

15:8 j&mv-ly `lmntv mxvl ymym hb`ty lhm jl-`m bxvr sdd b&hrym hplty jlyh pt`m jyr vbhlvt.

15:9 `mllh yldt hsbjh npxh npsh b`h smsh bjd yvmm bvsh vxprh vs`rytm lxrb `tn lpny `ybyhm n`m-yhvh.

15:10 `vy-ly `my ky yldtny `ys ryb v`ys mdvn lkl-h`r& l`-nsyty vl`- nsv-by klh mqllvny.

15:11 `mr yhvh `m-l` srvtk l+vb `m-lv` hpgjty bk bjt-rjh vbjt &rh `t-h`yb.

15:12 hyrj brzl brzl m&pvn vnxst.

15:13 xylk v`v&rvtyk lbz `tn l` bmxyr vbkl-x+`vtyk vbkl-gbvlyk.

15:14 vhjbrty `t-`ybyk b`r& l` ydjt ky-`s qdxh b`py jlykm tvqd.

15:15 `th ydjt yhvh zkrny vpqdny vhnqm ly mrdpy `l-l`rk `pk tqxny dj s`ty jlyk xrph.

15:16 nm&`v dbryk v`klm vyhy dbryk ly lssvn vlsmxt lbby ky-nqr` smk jly yhvh `lhy &b`vt.

15:17 l`-ysbty b$vd-msxqym v`jlz mpny ydk bdd ysbty ky-zjm ml`tny.

15:18 lmh hyh k`by n&x vmkty `nvsh m`nh hrp` hyv thyh ly kmv `kzb mym l` n`mnv.

15:19 lkn kh-`mr yhvh `m-tsvb v`sybk lpny tjmd v`m-tv&y` yqr mzvll kpy thyh ysbv hmh `lyk v`th l`-tsvb `lyhm.

15:20 vnttyk ljm hzh lxvmt nxst b&vrh vnlxmv `lyk vl`-yvklv lk ky- `tk `ny lhvsyjk vlh&ylk n`m-yhvh.

15:21 vh<yk myd rjym vpdtyk mkp jr&ym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase