Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

17:1 x+`t yhvdh ktvbh bj+ brzl b&prn smyr xrvsh jl-lvx lbm vlqrnvt mzbxvtykm.

17:2 kzkr bnyhm mzbxvtm v`sryhm jl-j& rjnn jl gbjvt hgbhvt.

17:3 hrry bsdh xylk kl-`v&rvtyk lbz `tn bmtyk bx+`t bkl-gbvlyk.

17:4 vsm+th vbk mnxltk `sr ntty lk vhjbdtyk `t-`ybyk b`r& `sr l`- ydjt ky-`s qdxtm b`py jd-jvlm tvqd.

17:5 kh `mr yhvh `rvr hgbr `sr yb+x b`dm vsm bsr zrjv vmn-yhvh y$vr lbv.

17:6 vhyh kjrjr bjrbh vl` yr`h ky-ybv` +vb vskn xrrym bmdbr `r& mlxh vl` tsb.

17:7 brvk hgbr `sr yb+x byhvh vhyh yhvh mb+xv.

17:8 vhyh kj& stvl jl-mym vjl-yvbl yslx srsyv vl` yr` ky-yb` xm vhyh jlhv rjnn vbsnt b&rt l` yd`g vl` ymys mjsvt pry.

17:9 jqb hlb mkl v`ns hv` my ydjnv.

17:10 `ny yhvh xqr lb bxn klyvt vltt l`ys kdrkv kpry mjllyv.

17:11 qr` dgr vl` yld jsh jsr vl` bmsp+ bx&y ymv yjzbnv vb`xrytv yhyh nbl.

17:12 k$` kbvd mrvm mr`svn mqvm mqdsnv.

17:13 mqvh ysr`l yhvh kl-jzbyk ybsv y$vry b`r& yktbv ky jzbv mqvr mym-xyym `t-yhvh.

17:14 rp`ny yhvh v`rp` hvsyjny v`vsjh ky thlty `th.

17:15 hnh-hmh `mrym `ly `yh dbr-yhvh ybv` n`.

17:16 v`ny l`-`&ty mrjh `xryk vyvm `nvs l` ht`vyty `th ydjt mv&` spty nkx pnyk hyh.

17:17 `l-thyh-ly lmxth mx$y-`th byvm rjh.

17:18 ybsv rdpy v`l-`bsh `ny yxtv hmh v`l-`xth `ny hby` jlyhm yvm rjh vmsnh sbrvn sbrm.

17:19 kh-`mr yhvh `ly hlk vjmdt bsjr bny-jm `sr yb`v bv mlky yhvdh v`sr y&`v bv vbkl sjry yrvslm.

17:20 v`mrt `lyhm smjv dbr-yhvh mlky yhvdh vkl-yhvdh vkl ysby yrvslm hb`ym bsjrym h`lh.

17:21 kh `mr yhvh hsmrv bnpsvtykm v`l-ts`v ms` byvm hsbt vhb`tm bsjry yrvslm.

17:22 vl`-tv&y`v ms` mbtykm byvm hsbt vkl-ml`kh l` tjsv vqdstm `t- yvm hsbt k`sr &vyty `t-`bvtykm.

17:23 vl` smjv vl` h+v `t-`znm vyqsv `t-jrpm lblty svmj vlblty qxt mv$r.

17:24 vhyh `m-smj tsmjvn `ly n`m-yhvh lblty hby` ms` bsjry hjyr hz`t byvm hsbt vlqds `t-yvm hsbt lblty jsvt-bh kl-ml`kh.

17:25 vb`v bsjry hjyr hz`t mlkym vsrym ysbym jl-k$` dvd rkbym brkb vb$v$ym hmh vsryhm `ys yhvdh vysby yrvslm vysbh hjyr-hz`t ljvlm.

17:26 vb`v mjry-yhvdh vm$bybvt yrvslm vm`r& bnymn vmn-hsplh vmn- hhr vmn-hngb mb`ym jvlh vzbx vmnxh vlbvnh vmb`y tvdh byt yhvh.

17:27 v`m-l` tsmjv `ly lqds `t-yvm hsbt vlblty s`t ms` vb` bsjry yrvslm byvm hsbt vh&ty `s bsjryh v`klh `rmnvt yrvslm vl` tkbh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase