Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

18:1 hdbr `sr hyh `l-yrmyhv m`t yhvh l`mr.

18:2 qvm vyrdt byt hyv&r vsmh `smyjk `t-dbry.

18:3 v`rd byt hyv&r vhnhv jsh ml`kh jl-h`bnym.

18:4 vnsxt hkly `sr hv` jsh bxmr byd hyv&r vsb vyjshv kly `xr k`sr ysr bjyny hyv&r ljsvt.

18:5 vyhy dbr-yhvh `ly l`mvr.

18:6 hkyv&r hzh l`-`vkl ljsvt lkm byt ysr`l n`m-yhvh hnh kxmr byd hyv&r kn-`tm bydy byt ysr`l.

18:7 rgj `dbr jl-gvy vjl-mmlkh lntvs vlntv& vlh`byd.

18:8 vsb hgvy hhv` mrjtv `sr dbrty jlyv vnxmty jl-hrjh `sr xsbty ljsvt lv.

18:9 vrgj `dbr jl-gvy vjl-mmlkh lbnt vln+j.

18:10 vjsh hrjh bjyny lblty smj bqvly vnxmty jl-h+vbh `sr `mrty lhy+yb `vtv.

18:11 vjth `mr-n` `l-`ys-yhvdh vjl-yvsby yrvslm l`mr kh `mr yhvh hnh `nky yv&r jlykm rjh vxsb jlykm mxsbh svbv n` `ys mdrkv hrjh vhy+ybv drkykm vmjllykm.

18:12 v`mrv nv`s ky-`xry mxsbvtynv nlk v`ys srrvt lbv-hrj njsh.

18:13 lkn kh `mr yhvh s`lv-n` bgvym my smj k`lh sjrrt jsth m`d btvlt ysr`l.

18:14 hyjzb m&vr sdy slg lbnvn `m-yntsv mym zrym qrym nvzlym.

18:15 ky-skxny jmy lsv` yq+rv vykslvm bdrkyhm sbyly jvlm llkt ntybvt drk l` $lvlh.

18:16 lsvm `r&m lsmh srvqt jvlm kl jvbr jlyh ysm vynyd br`sv.

18:17 krvx-qdym `py&m lpny `vyb jrp vl`-pnym `r`m byvm `ydm.

18:18 vy`mrv lkv vnxsbh jl-yrmyhv mxsbvt ky l`-t`bd tvrh mkhn vj&h mxkm vdbr mnby` lkv vnkhv blsvn v`l-nqsybh `l-kl-dbryv.

18:19 hqsybh yhvh `ly vsmj lqvl yryby.

18:20 hyslm txt-+vbh rjh ky-krv svxh lnpsy zkr jmdy lpnyk ldbr jlyhm +vbh lhsyb `t-xmtk mhm.

18:21 lkn tn `t-bnyhm lrjb vhgrm jl-ydy-xrb vthynh nsyhm sklvt v`lmnvt v`nsyhm yhyv hrgy mvt bxvryhm mky-xrb bmlxmh.

18:22 tsmj zjqh mbtyhm ky-tby` jlyhm gdvd pt`m ky-krv syxh llkdny vpxym +mnv lrgly.

18:23 v`th yhvh ydjt `t-kl-j&tm jly lmvt `l-tkpr jl-jvnm vx+`tm mlpnyk `l-tmxy vhyv mkslym lpnyk bjt `pk jsh bhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase