Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

22:1 kh `mr yhvh rd byt-mlk yhvdh vdbrt sm `t-hdbr hzh.

22:2 v`mrt smj dbr-yhvh mlk yhvdh hysb jl-k$` dvd `th vjbdyk vjmk hb`ym bsjrym h`lh.

22:3 kh `mr yhvh jsv msp+ v&dqh vh&ylv gzvl myd jsvq vgr ytvm v`lmnh `l-tnv `l-txm$v vdm nqy `l-tspkv bmqvm hzh.

22:4 ky `m-jsv tjsv `t-hdbr hzh vb`v bsjry hbyt hzh mlkym ysbym ldvd jl-k$`v rkbym brkb vb$v$ym hv` vjbdv vjmv.

22:5 v`m l` tsmjv `t-hdbrym h`lh by nsbjty n`m-yhvh ky-lxrbh yhyh hbyt hzh.

22:6 ky-kh `mr yhvh jl-byt mlk yhvdh gljd `th ly r`s hlbnvn `m-l` `sytk mdbr jrym l` nvsbh.

22:7 vqdsty jlyk msxtym `ys vklyv vkrtv mbxr `rzyk vhpylv jl-h`s.

22:8 vjbrv gvym rbym jl hjyr hz`t v`mrv `ys `l-rjhv jl-mh jsh yhvh kkh ljyr hgdvlh hz`t.

22:9 v`mrv jl `sr jzbv `t-bryt yhvh `lhyhm vystxvv l`lhym `xrym vyjbdvm.

22:10 `l-tbkv lmt v`l-tndv lv bkv bkv lhlk ky l` ysvb jvd vr`h `t- `r& mvldtv.

22:11 ky kh `mr-yhvh `l-slm bn-y`syhv mlk yhvdh hmlk txt y`syhv `byv `sr y&` mn-hmqvm hzh l`-ysvb sm jvd.

22:12 ky bmqvm `sr-hglv `tv sm ymvt v`t-h`r& hz`t l`-yr`h jvd.

22:13 hvy bnh bytv bl`-&dq vjlyvtyv bl` msp+ brjhv yjbd xnm vpjlv l` ytn-lv.

22:14 h`mr `bnh-ly byt mdvt vjlyvt mrvxym vqrj lv xlvny v$pvn b`rz vmsvx bssr.

22:15 htmlk ky `th mtxrh b`rz `byk hlv` `kl vsth vjsh msp+ v&dqh `z +vb lv.

22:16 dn dyn-jny v`byvn `z +vb hlv`-hy` hdjt `ty n`m-yhvh.

22:17 ky `yn jynyk vlbk ky `m-jl-b&jk vjl dm-hnqy lspvk vjl-hjsq vjl-hmrv&h ljsvt.

22:18 lkn kh-`mr yhvh `l-yhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh l`-y$pdv lv hvy `xy vhvy `xvt l`-y$pdv lv hvy `dvn vhvy hdh.

22:19 qbvrt xmvr yqbr $xvb vhslk mhl`h lsjry yrvslm.

22:20 jly hlbnvn v&jqy vbbsn tny qvlk v&jqy mjbrym ky nsbrv kl- m`hbyk.

22:21 dbrty `lyk bslvtyk `mrt l` `smj zh drkk mnjvryk ky l`-smjt bqvly.

22:22 kl-rjyk trjh-rvx vm`hbyk bsby ylkv ky `z tbsy vnklmt mkl rjtk.

22:23 ysbty blbnvn mqnnty b`rzym mh-nxnt bb`-lk xblym xyl kyldh.

22:24 xy-`ny n`m-yhvh ky `m-yhyh knyhv bn-yhvyqym mlk yhvdh xvtm jl-yd ymyny ky msm `tqnk.

22:25 vnttyk byd mbqsy npsk vbyd `sr-`th ygvr mpnyhm vbyd nbvkdr`&r mlk-bbl vbyd hksdym.

22:26 vh+lty `tk v`t-`mk `sr yldtk jl h`r& `xrt `sr l`-yldtm sm vsm tmvtv.

22:27 vjl-h`r& `sr-hm mns`ym `t-npsm lsvb sm smh l` ysvbv.

22:28 hj&b nbzh npv& h`ys hzh knyhv `m-kly `yn xp& bv mdvj hv+lv hv` vzrjv vhslkv jl-h`r& `sr l`-ydjv.

22:29 `r& `r& `r& smjy dbr-yhvh.

22:30 kh `mr yhvh ktbv `t-h`ys hzh jryry gbr l`-y&lx bymyv ky l` y&lx mzrjv `ys ysb jl-k$` dvd vmsl jvd byhvdh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase