Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

25:1 hdbr `sr-hyh jl-yrmyhv jl-kl-jm yhvdh bsnh hrbjyt lyhvyqym bn- y`syhv mlk yhvdh hy` hsnh hr`snyt lnbvkdr`&r mlk bbl.

25:2 `sr dbr yrmyhv hnby` jl-kl-jm yhvdh v`l kl-ysby yrvslm l`mr.

25:3 mn-sls jsrh snh ly`syhv bn-`mvn mlk yhvdh vjd hyvm hzh zh sls vjsrym snh hyh dbr-yhvh `ly v`dbr `lykm `skym vdbr vl` smjtm.

25:4 vslx yhvh `lykm `t-kl-jbdyv hnb`ym hskm vslx vl` smjtm vl`- h+ytm `t-`znkm lsmj.

25:5 l`mr svbv-n` `ys mdrkv hrjh vmrj mjllykm vsbv jl-h`dmh `sr ntn yhvh lkm vl`bvtykm lmn-jvlm vjd-jvlm.

25:6 v`l-tlkv `xry `lhym `xrym ljbdm vlhstxvt lhm vl`-tkjy$v `vty bmjsh ydykm vl` `rj lkm.

25:7 vl`-smjtm `ly n`m-yhvh lmjn hkj$vny bmjsh ydykm lrj lkm.

25:8 lkn kh `mr yhvh &b`vt yjn `sr l`-smjtm `t-dbry.

25:9 hnny slx vlqxty `t-kl-mspxvt &pvn n`m-yhvh v`l-nbvkdr`&r mlk- bbl jbdy vhb`tym jl-h`r& hz`t vjl-ysbyh vjl kl-hgvym h`lh $byb vhxrmtym vsmtym lsmh vlsrqh vlxrbvt jvlm.

25:10 vh`bdty mhm qvl ssvn vqvl smxh qvl xtn vqvl klh qvl rxym v`vr nr.

25:11 vhyth kl-h`r& hz`t lxrbh lsmh vjbdv hgvym h`lh `t-mlk bbl sbjym snh.

25:12 vhyh kml`vt sbjym snh `pqd jl-mlk-bbl vjl-hgvy hhv` n`m-yhvh `t-jvnm vjl-`r& ksdym vsmty `tv lsmmvt jvlm.

25:13 vhb`yty jl-h`r& hhy` `t-kl-dbry `sr-dbrty jlyh `t kl-hktvb b$pr hzh `sr-nb` yrmyhv jl-kl-hgvym.

25:14 ky jbdv-bm gm-hmh gvym rbym vmlkym gdvlym vslmty lhm kpjlm vkmjsh ydyhm.

25:15 ky kh `mr yhvh `lhy ysr`l `ly qx `t-kv$ hyyn hxmh hz`t mydy vhsqyth `tv `t-kl-hgvym `sr `nky slx `vtk `lyhm.

25:16 vstv vhtgjsv vhthllv mpny hxrb `sr `nky slx byntm.

25:17 v`qx `t-hkv$ myd yhvh v`sqh `t-kl-hgvym `sr-slxny yhvh `lyhm.

25:18 `t-yrvslm v`t-jry yhvdh v`t-mlkyh `t-sryh ltt `tm lxrbh lsmh lsrqh vlqllh kyvm hzh.

25:19 `t-prjh mlk-m&rym v`t-jbdyv v`t-sryv v`t-kl-jmv.

25:20 v`t kl-hjrb v`t kl-mlky `r& hjv& v`t kl-mlky `r& plstym v`t- `sqlvn v`t-jzh v`t-jqrvn v`t s`ryt `sdvd.

25:21 `t-`dvm v`t-mv`b v`t-bny jmvn.

25:22 v`t kl-mlky-&r v`t kl-mlky &ydvn v`t mlky h`y `sr bjbr hym.

25:23 v`t-ddn v`t-tym` v`t-bvz v`t kl-q&v&y p`h.

25:24 v`t kl-mlky jrb v`t kl-mlky hjrb hsknym bmdbr.

25:25 v`t kl-mlky zmry v`t kl-mlky jylm v`t kl-mlky mdy.

25:26 v`t kl-mlky h&pvn hqrbym vhrxqym `ys `l-`xyv v`t kl-hmmlkvt h`r& `sr jl-pny h`dmh vmlk ssk ysth `xryhm.

25:27 v`mrt `lyhm kh-`mr yhvh &b`vt `lhy ysr`l stv vskrv vqyv vnplv vl` tqvmv mpny hxrb `sr `nky slx bynykm.

25:28 vhyh ky ym`nv lqxt-hkv$ mydk lstvt v`mrt `lyhm kh `mr yhvh &b`vt stv tstv.

25:29 ky hnh bjyr `sr nqr`-smy jlyh `nky mxl lhrj v`tm hnqh tnqv l` tnqv ky xrb `ny qr` jl-kl-ysby h`r& n`m yhvh &b`vt.

25:30 v`th tnb` `lyhm `t kl-hdbrym h`lh v`mrt `lyhm yhvh mmrvm ys`g vmmjvn qdsv ytn qvlv s`g ys`g jl-nvhv hydd kdrkym yjnh `l kl-ysby h`r&.

25:31 b` s`vn jd-q&h h`r& ky ryb lyhvh bgvym nsp+ hv` lkl-bsr hrsjym ntnm lxrb n`m-yhvh.

25:32 kh `mr yhvh &b`vt hnh rjh y&`t mgvy `l-gvy v$jr gdvl yjvr myrkty-`r&.

25:33 vhyv xlly yhvh byvm hhv` mq&h h`r& vjd-q&h h`r& l` y$pdv vl` y`$pv vl` yqbrv ldmn jl-pny h`dmh yhyv.

25:34 hylylv hrjym vzjqv vhtplsv `dyry h&`n ky-ml`v ymykm l+bvx vtpv&vtykm vnpltm kkly xmdh.

25:35 v`bd mnv$ mn-hrjym vply+h m`dyry h&`n.

25:36 qvl &jqt hrjym vyllt `dyry h&`n ky-sdd yhvh `t-mrjytm.

25:37 vndmv n`vt hslvm mpny xrvn `p-yhvh.

25:38 jzb kkpyr $kv ky-hyth `r&m lsmh mpny xrvn hyvnh vmpny xrvn `pv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase