Main Index: Hebrew Transliteration

 

Jeremiah 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

26:1 br`syt mmlkvt yhvyqym bn-y`syhv mlk yhvdh hyh hdbr hzh m`t yhvh l`mr.

26:2 kh `mr yhvh jmd bx&r byt-yhvh vdbrt jl-kl-jry yhvdh hb`ym lhstxvt byt-yhvh `t kl-hdbrym `sr &vytyk ldbr `lyhm `l-tgrj dbr.

26:3 `vly ysmjv vysbv `ys mdrkv hrjh vnxmty `l-hrjh `sr `nky xsb ljsvt lhm mpny rj mjllyhm.

26:4 v`mrt `lyhm kh `mr yhvh `m-l` tsmjv `ly llkt btvrty `sr ntty lpnykm.

26:5 lsmj jl-dbry jbdy hnb`ym `sr `nky slx `lykm vhskm vslx vl` smjtm.

26:6 vntty `t-hbyt hzh kslh v`t-hjyr hz`th `tn lqllh lkl gvyy h`r&.

26:7 vysmjv hkhnym vhnb`ym vkl-hjm `t-yrmyhv mdbr `t-hdbrym h`lh bbyt yhvh.

26:8 vyhy kklvt yrmyhv ldbr `t kl-`sr-&vh yhvh ldbr `l-kl-hjm vytpsv `tv hkhnym vhnb`ym vkl-hjm l`mr mvt tmvt.

26:9 mdvj nbyt bsm-yhvh l`mr kslv yhyh hbyt hzh vhjyr hz`t txrb m`yn yvsb vyqhl kl-hjm `l-yrmyhv bbyt yhvh.

26:10 vysmjv sry yhvdh `t hdbrym h`lh vyjlv mbyt-hmlk byt yhvh vysbv bptx sjr-yhvh hxds.

26:11 vy`mrv hkhnym vhnb`ym `l-hsrym v`l-kl-hjm l`mr msp+-mvt l`ys hzh ky nb` `l-hjyr hz`t k`sr smjtm b`znykm.

26:12 vy`mr yrmyhv `l-kl-hsrym v`l-kl-hjm l`mr yhvh slxny lhnb` `l- hbyt hzh v`l-hjyr hz`t `t kl-hdbrym `sr smjtm.

26:13 vjth hy+ybv drkykm vmjllykm vsmjv bqvl yhvh `lhykm vynxm yhvh `l-hrjh `sr dbr jlykm.

26:14 v`ny hnny bydkm jsv-ly k+vb vkysr bjynykm.

26:15 `k ydj tdjv ky `m-mmtym `tm `ty ky-dm nqy `tm ntnym jlykm v`l-hjyr hz`t v`l-ysbyh ky b`mt slxny yhvh jlykm ldbr b`znykm `t kl-hdbrym h`lh.

26:16 vy`mrv hsrym vkl-hjm `l-hkhnym v`l-hnby`ym `yn-l`ys hzh msp+- mvt ky bsm yhvh `lhynv dbr `lynv.

26:17 vyqmv `nsym mzqny h`r& vy`mrv `l-kl-qhl hjm l`mr.

26:18 mykyh hmvrsty hyh nb` bymy xzqyhv mlk-yhvdh vy`mr `l-kl-jm yhvdh l`mr kh-`mr yhvh &b`vt &yvn sdh txrs vyrvslym jyym thyh vhr hbyt lbmvt yjr.

26:19 hhmt hmthv xzqyhv mlk-yhvdh vkl-yhvdh hl` yr` `t-yhvh vyxl `t-pny yhvh vynxm yhvh `l-hrjh `sr-dbr jlyhm v`nxnv jsym rjh gdvlh jl-npsvtynv.

26:20 vgm-`ys hyh mtnb` bsm yhvh `vryhv bn-smjyhv mqryt hyjrym vynb` jl-hjyr hz`t vjl-h`r& hz`t kkl dbry yrmyhv.

26:21 vysmj hmlk-yhvyqym vkl-gbvryv vkl-hsrym `t-dbryv vybqs hmlk hmytv vysmj `vryhv vyr` vybrx vyb` m&rym.

26:22 vyslx hmlk yhvyqym `nsym m&rym `t `lntn bn-jkbvr v`nsym `tv `l-m&rym.

26:23 vyv&y`v `t-`vryhv mm&rym vyb`hv `l-hmlk yhvyqym vykhv bxrb vyslk `t-nbltv `l-qbry bny hjm.

26:24 `k yd `xyqm bn-spn hyth `t-yrmyhv lblty tt-`tv byd-hjm lhmytv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase